Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อเวลา 08.30 – 12.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 25 […]
เชิญร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]
กิจกรรมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี  2566  ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ณ วัดถ้ำวัวแดง สาขาไร่ธรรมดี อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึ […]
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 […]
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน ณ วัดพุทธคุณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน ณ วัดพุทธคุณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษา […]