ภาพกิจกรรมปี 2559

ภาพกิจกรรมปี 2559

590209 กิจกรรมสวดมนต์-ทำวัตรเย็นของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมกับชมรมวิถีชนคนอีสาน

590318-20 โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น,  อัลบั้ม 2

590322-23 พิธีฉลองสมโภชพระพุทธศาสนสิกขมงคลและวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

590402 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดารณี พันธุ์ดี อดีตอาจารย์โปรแกรมปรัชญาฯ

590408-10 วิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
590416 ร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ มปถ. 

590419 สรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ “พระพุทธศาสนสิกขมงคล”

590420 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารับทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

590510 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

590511 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

590517 โครงการอบรมเสริมความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

590602 อบรมโครงการการจัดทำ มคอ.3 มคอ.5

590627 อบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

590723-24 โครงการการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

590725 ตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 

590726 รับรางวัลบทเรียนออนไลน์

590727-28 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

590803 วิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560
590810 บทบาทพระพุทธศาสนาในอาเซียน

590817 ศึกษาดูงาน มรภ.มส.และ มมส.

590909 สัมมนาฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 

Loading