ศิษย์เก่าที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุ

ปี พ.ศ.2562 นายฤกษ์ดี แก้วน้อย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 3 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ วัดถ้ำวัวแดง ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับฉายาว่า จรณสมฺปนฺโน แปลว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะ