หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
– คณะครุศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิทยาการจัดการ
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– บัณฑิตวิทยาลัย
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– บริการจองห้องออนไลน์
– สำนักงานอธิการบดี
– กองกลาง
– งานเลขานุการ
– งานประชุมและพิธีการ
– งานประชาสัมพันธ์
– งานรักษาความปลอดภัย
– งานธุรการ
– งานพัสดุ
– กองคลัง
– กองบริหารงานบุคคล
– กองนโยบายและแผน
– กองพัฒนานักศึกษา
– งานทุนและงานแนะแนว
– ที่นี่มีงานทำ งานทุนและงานแนะแนว
– ศิษย์เก่า ชาวเขียว-เหลือง
– กองกิจการพิเศษ
– งานทรัพย์สินและรายได้
– กองวิเทศสัมพันธ์
– กองประกันคุณภาพการศึกษา
– โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
– สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

– สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
– พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
– สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
– สถาบันวิจัยและพัฒนา
– สำนักคอมพิวเตอร์
– สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี
– คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ก.อ.ม.)
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
– โครงการสหกิจศึกษา
– คลินิกเทคโนโลยี
– องค์การนักศึกษา
– หอพักหญิง
– จองรถออนไลน์ 
– จองห้องออนไลน์
– lesspaper
bigdataTCD
ประกาศคณะกรรมการสรรหา

Loading