ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง

ทำเนียบข้อมูลศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ตั้งแต่เปิดหลักสูตรปี 2555 – ปัจจุบัน

1. ปี พ.ศ. 2561 นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปัจจุบันเป็นครู

2. ปี พ.ศ. 2561 นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์  บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปัจจุบันเป็นครู

3. ปี พ.ศ. 2561 นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์  บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปัจจุบันเป็นครู

4. ปี พ.ศ. 2561 นางสาวอัญชลีพร  สิมศิริวัฒน์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองคู ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันเป็นครู

5. ปี พ.ศ. 2562 นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) หมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู

6. ปี พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้ย้ายไปเป็นครู ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ตำบลจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

7. ปี พ.ศ. 2562 นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านบึง หมู่ที่ 14 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้ย้ายไปเป็นครู ณ โรงเรียนบ้านอาบช้าง ตำบลกุดลิ้นจี่ อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

8. ปี พ.ศ. 2562  นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 154 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู

9. ปี พ.ศ. 2562  นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 41 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ในปี 2566 ได้ลาออกจากโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ เพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย

10. ปี พ.ศ. 2562 นายจักรพงษ์ เรือโป๊ะ บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจยศสิบตำรวจตรีจักรพงษ์ เรือโป๊ะ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และปัจจุบันได้เลื่อนยศเป็นสิบตำรวจโท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565


11. ปี พ.ศ. 2562 นายปฏิธาน คณานุรักษ์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู


12. ปี พ.ศ. 2562 นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ  บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562  ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู

13. ปี พ.ศ. 2562 นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดมะขามเรียง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกระโดน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบันเป็นครู

14. ปี พ.ศ. 2562 นางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด บรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัฒนานคร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู

15. ปี พ.ศ. 2562 นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ณ โรงเรียนคีรีวัฒนา หมู่ที่  5 บ้านบ้านหนองจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู

16. ปี พ.ศ. 2562 นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี หมู่ที่  6 บ้านละหานปลาค้าว ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู

17. ปี พ.ศ. 2562  นางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ณ โรงเรียนวัดศรีมงคล หมู่ที่ 9 บ้านเนินอุดม ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู

18. ปี พ.ศ. 2563 นายเอกพล สมการ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนบ้านเมืองคง ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ปัจจุบันเป็นครู

19. ปี พ.ศ. 2563 นายสหรัฐ วรรนิวาส  บรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 ณ ไปรษณีย์รับฝาก (ปณฝ.) สามแยกซอยรามไมตรี แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

20. ปี พ.ศ. 2563 นางสาวธัญลักษณ์ สวนจะบก  บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ) 59 ซอยคู้บอน 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  ปัจจุบันเป็นครู

21. ปี พ.ศ. 2563 นางสาวจริยา พันธ์ไธสง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา ตำบลวังหิน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันเป็นครู

22. ปี พ.ศ. 2564 นางสาวอรัญญา ขาวพา บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564  ณ โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.5) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย

23. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวฐาประณีย์ ศรีโคตร บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย

24. ปี พ.ศ. 2565 นายปริญญา ปิณะโต  บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ณ  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนเเดง จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย

25. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวนฤมล สิทธิผล บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย

26. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย

 27. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

28. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

29. ปี พ.ศ. 2565 นายชนะชัย คงดี บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ณ โรงเรียนเมืองคง ตำบลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

30. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

31. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

32. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวสุนิสา บุญทัย บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

33. ปี พ.ศ. 2565 นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2565  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

34. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวกชกรณ์ โกยชัย บรรจุรับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

35. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวทัศวรรณ สินมะเริง  บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

36. ปี พ.ศ. 2565 นายจักรพงษ์ แซ่แต้ บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ยศสิบตำรวจตรีจักรพงษ์ แซ่แต้ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน (ผช.พงส.) ณ สภ.โนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 

37. ปี พ.ศ. 2565 นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

38. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวยุวลี หมั่นการ  บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2565  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

39. ปี พ.ศ. 2565 นายธนากร ปาเส บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ตำบลจีกแดก  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

40. ปี พ.ศ. 2565 นายธนวัฒน์ ดงชมภู  บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

41. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ณ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

42. ปี พ.ศ. 2565 นายปฏิภาณ แนวประเสริฐ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ณ โรงเรียนบ้านหนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

43. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวดวงพร โชติกลาง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองข่า ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

44. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวปวีณา สุดตา บรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย

45. ปี พ.ศ. 2566 นางสาววงศ์ผกา ใจดำ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

46. ปี พ.ศ. 2566 นายพิสิทธิ์ หมั่นจำรูญ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ณ โรงเรียนบ้านท่าจาม ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

47. ปี พ.ศ. 2566  นางสาวสุกัญญา นีกระโทก บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และได้ลาออกจากโรงเรียนบ้านสำโรง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ  วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

48. ปี พ.ศ. 2566 นายคณาธิป นาดี บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

49. ปี พ.ศ. 2566 นายรณเชษฐ์ นากลาง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

50. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ณ โรงเรียนบ้านหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

51. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

52. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวจงลักษณ์ เวียนสันเทียะ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

53. ปี พ.ศ. 2566 นายอนุวัฒน์ สักบุตร บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

54. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านซับชมภู ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

55. ปี พ.ศ. 2566 นายพลวัต สุริรัมย์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

56. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวภาวดี บุญฮวด บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย

57. ปี พ.ศ. 2567 นางสาวศศินิภา จักรสาน บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย

58. ปี พ.ศ.2567 นายสัตยา แก้วคำหอม บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนสุขานารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย