ทำเนียบผู้ได้ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ

ทำเนียบนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ

วันที่ 20 เมษายน 2559 ทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
2. นายธนกร ปาเส นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

วันที่ 8 กันยายน 2559 ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4 ทุน ได้แก่
1. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นายคณาธิป นาดี นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นายชนะชัย คงดี นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
4. นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 14 กันยายน 2560  ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่
1. นางสาวศิริรัตน์ ความใหม่ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
2. นายปริญญา ปิณะโต นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
3. นายอลงกรณ เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 11 ตุลาคม 2560  ทุนบาลีศึกษา (วันบูรพาจารย์) วัดสะแก ประจำปี 2560 ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 6 ทุน ได้แก่
1. นายจักรพงษ์ แซ่แต้ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นายพิสิทธิ์ หมั่นจำรูญ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
3. นายฤกษ์ดี แก้วน้อย นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
4. นางสาวยุวดี รัตนวิชัย นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
5. นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
6. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 ทุนละ 6,500 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวนฤมล สิทธิผล นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทุนการศึกษางานวันเกิด พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม “หลวงพ่อทอง” วัดบ้านไร่ ปี 2561 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 3 กันยายน 2561  ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 5,000 บาท  จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 11 ตุลาคม 2561  ทุนบาลีศึกษา บ.ศ. 1-2 (วันบูรพาจารย์) วัดสะแก ประจำปี 2561 ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4

วันที่ 15 มกราคม 2562  ทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนต่อเนื่องปีละ 60,000 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวศิริรัตน์ ความใหม่ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4

วันที่ 10 สิงหาคม 2562  ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ทุนละ 6,500 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่
1. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นายปริญญา ปิณะโต นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ทุนบาลีศึกษา บ.ศ. 1-2 (วันบูรพาจารย์) วัดสะแก ประจำปี 2562 ทุนละ 3,000 บาท  จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 ทุนละ 6,500 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่
1. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นายปภาวิน ปิยารัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 3 กันยายน 2563 ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 5 ทุน ได้แก่
1. นายอธิวัฒน์ ศรีเศรษฐา  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวปวีนุช เผ่าเวียงคำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
3. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
4. นายอานุภาพ โปรยโคกสูง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุขกลาง  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

วันที่ 12 กันยายน 2563 ทุนจาก ดร.บุญสุข อุ่นแก้ว เจ้าของโรงเรียนมหาบุญการนวดไทย จังหวัดนครราชสีมา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 8 ทุน ได้แก่
1. นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นายวัชรพงษ์ ทองทา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
3. นายอภิสิทธิ์ โสดานา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
4. นางสาวสุกัญญา ไชยะ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
5. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
6. นางสาวนัฏฐนิชา ชื่นนอก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
7. นางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1
8. นายปุญณรัตน์ โตกลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้รับทุนกองทุนขุนสิทธิสูงเนิน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 5 ทุน ได้แก่
1. นายนายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวศิริวรรณ ศิลาจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นางสาววันทนีย์ หวังหุ้นกลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
4. นายอนุวัฒน์ สักบุตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
5. นายโชคทวี ฤทธิจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

วันที่ 26 สิงหาคม 2564  ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 ทุนละ 6,500 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
2. นางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นางสาวกนิษฐา แก่นลา  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
2. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3

วันที่ 18 มกราคม 2565  ทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนต่อเนื่องปีละ 52,000 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5

วันที่ 12 สิงหาคม 2565  ทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ทุนละ 6,500 บาท จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวชนนิกานต์ เข้าเมือง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 3 กันยายน 2565 ทุนไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 35 ทุน ได้แก่
ทุนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 5 ทุน
1. นางสาวณัฐชยา ประกอบผล
2. นางสาววนัสนันท์ พรรณขาม
3. นางสาวศิริวรรณ ศิลาจันทร์
4. นางสาวสุรีรัตน์ พรมมิธิกุล
5. นางสาวชญานิศ วงหนองแล้ง
ทุนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 ทุน
6. นายกิตติพงศ์ แพวขุนทด
7. นางสาวพนิดา แพนไชยสงค์
8. นางสาวรัตนาภรณ์ ปัดจังหรีด
9. นางสาวศุภกาญจน์ สว่างจิต
10. นางสาวธนวรรณ มาสำโรง
11. นายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ
12. นายอภิสรา ปราจิตต์
ทุนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 7 ทุน
13. นายภูวนาถ แก้วหิน
14. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริบุตร
15. นางสาวสุดารัตน์ บรรณกิจ
16. นายณัฐชนม์ ณ วงศ์
17. นางสาวกัลยาณี พันตะคุ
18. นางสาวรัตน์เกล้า เผ่าต๊ะใจ
19. นายโชคทวี ฤทธิจันทึก
ทุนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 ทุน
20. นายบูรพา ขากลาง
21. นางสาวปาริชาติ คงชัย
22. นางสาวธิดารัตน์ สาดา
23. นางสาววรญา สิริบวรภัทร์
24. นางสาวนริศรา เงินพิมพ์
25. นางสาวพิมธาดา ภาษาดี
26. นางสาวบุษกร กุมขุนทด
ทุนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 ทุน
27. นายวนัส จอสูงเนิน
28. นางสาวพิมพ์ญาดา พิมพ์กลาง
29. นางสาวณิชญาภรณ์ นาสุกร์
30. นางสาวสิรินทิพย์ ภักดิ์กระโทก
ทุนการศึกษาผลการเรียนดีในแต่ละชั้นปี ประจำปี 2565 จำนวน 4 ทุน
31. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง
32. นางสาวภาวดี บุญฮวด
33. นางสาวกัลยา คงน้ำ
34. นายอนุวิท บุ่งขี้เหล็ก
ทุนสำหรับนางรำ จำนวน 1 ทุน
35. นางสาวนางสาวพัชรี เคยตะคุ (ตัวแทนของนางรำเข้ารับทุน)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทุนการศึกษา มูลนิธิทวีคูณพัฒนา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ทุนละ 3,500 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. นางสาวสุธากุล พวงจำปา  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ทุนให้เปล่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566 ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่
1. นางสาวณิชญาภรณ์ นาสุกร์  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวพิมพ์ญาดา พิมพ์กลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวธิดารัตน์ สาดา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทุนไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทุนเรียนดีทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน ได้แก่
1. นางสาวกัลยา คงน้ำ
2. นายณัฐชนม์ ณ วงศ์
3. นายโชคทวี ฤทธิจันทึก
4. นายอนุวิท บุ่งขี้เหล็ก
5. นางสาวประภาภร พวงมาลัย
6. นางสาวกัญญารัตน์ รัตนนารี
7. นางสาววรญา สิริบวรภัทร์
8. นางสาวณิชญาภรณ์ นาสุกร์
9. นายรัชชานนท์ เชิดเกาะ
10. นายวนัส จอสูงเนิน
วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทุนไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4 ทุน ได้แก่
1. นางสาวสุดารัตน์ บรรณกิจ ชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนรับมอบ
2. นางสาววรญา สิริบวรภัทร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนรับมอบ
3. นายวนัส จอสูงเนิน  ชั้นปีที่ 2 เป็นตัวแทนรับมอบ
4. นายพีรพันธุ์ พรมมา ชั้นปีที่ 1 เป็นตัวแทนรับมอบ