ภาพกิจกรรมปี 2563

ภาพกิจกรรมปี 2563

630108 ตักบาตรวันพุธ

630108 ประชุมผู้บริหารและประธานหลักสูตร

630116 สัมภาษณ์รอบแฟ้มสะสมงาน

630122 พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่เกษร ไชยมาลี มารดาของอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี 

630203 โครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 อัลบั้ม1  อัลบั้ม2

630214-16 ค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4     วันที่ 14  วันที่ 15 วันที่ 16

630218 สอบบาลีศึกษา

630219 สอบบาลีศึกษา

630523 NRRU Buddhist New Normal EP01

630530 NRRU Buddhist New Normal EP02

630606 NRRU Buddhist New Normal EP03

630613 NRRU Buddhist New Normal EP04

630620 NRRU Buddhist New Normal EP05

630627 NRRU Buddhist New Normal EP06

630701 นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา

630701 มอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ

630710 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

630715 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2563

630722 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 3

630723 อบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวทะเล 

630729 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 4

630729 สัมมนาเรื่องบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ

630801 โครงการอบรมทักษะวิชาการการสอนพุทธศาสนา

630802 โครงการอบรมทักษะวิชาการการสอนพุทธศาสนา

630803 สัมมนานักศึกษาประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

630803 โครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

630805 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 5

630805 โครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม (ทอดเทียนโฮม) ประจำปี 2563 กล้อง1  กล้อง2

630812 รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

630814 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคนดีศรี ถ.ม.ภ. ประจำปีการศึกษา 2563

630815 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคนดีศรี ถ.ม.ภ. ประจำปีการศึกษา 2563

630819 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 6

630819 ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งาน E-learning ในการเรียนการสอน ก่อนและหลัง สถานการณ์ COVID-19

630820 รับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง

630826 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 7 

630826 ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 6/2563

630828 รับรางวัลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

630829 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

630902 ตักบาตรทุกวันพุธ ครั้งที่ 8 

630903 พิธีไหว้ครูและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 63

630909 ตักบาตรทุกวันพุธ ครั้งที่ 9

630912 พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์

630916 ตักบาตรทุกวันพุธ ครั้งที่ 10

630916 ไหว้ครูและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะครุศาสตร์