ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗


ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้กำหนดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เมื่อวันที่  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น  บัดนี้ได้ดำเนินการลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว มีผลการเลือกตั้ง ดังนี้

  • ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๗ ของจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด
  • ผู้สมัครหมายเลข ๑ ได้ ๑๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
  • ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน ๑๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๕ ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
  • บัตรเสีย จำนวน ๐ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ

จึงประกาศให้ ผู้สมัครหมายเลข ๑ นางสาวพิมพ์ญาดา พิมพ์กลาง เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง  และเป็นประธานคณะกรรมการนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเสนอรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีตำแหน่งและจำนวนของคณะกรรมการตามประกาศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่ ๒/๒๕๖๗
เรื่องแนวปฏิบัติคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการเสร็จตามกำหนด  ให้ยื่นเอกสารขอเลื่อนการเสนอชื่อคณะกรรมการนักศึกษาได้อีกไม่เกิน ๑๐ วัน เพื่อให้สาขาวิชาได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยให้ออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *