มคอ 3 – 5 ปี 2557 – 2563

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220442 : พุทธศึกษาศาสตร์ 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
2 220334 : หลักพุทธธรรม 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
3 220333 : วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
4 220315 : ศาสนศึกษา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
5 220236 : พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
6 220213 : ตรรกศาสตร์ 1/57 FullText < ไม่มี > ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
7 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
8 220211 : ปรัชญาทั่วไป 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
9 220133 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57
10 220132 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/57

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 2/2557

 

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220134 : พุทธภาวนา 1 2/57 FullTExt FullTExt ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
2 220231 : พุทธภาวนา 2 2/57 FullTExt FullTExt ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
3 220232 : พุทธศาสนพิธี 2/57 FullText  FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
4 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
5 220316 : เทววิทยาเบื้องต้น 2/57 FullText Fulltext ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
6 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
7 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
8 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/57 FullText FullText .บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
9 220443 : พุทธเศรษฐาสตร์ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
10 220444 : สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
11 220445 : พุทธรัฐศาสตร์ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57
12 220448 : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2/57 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/57

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220132 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
2 220133 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
3 220232 : พุทธศาสนพิธี 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
4 220315 : ศาสนศึกษา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
5 220334 : พุทธธรรม 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
6 220333 : วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
7 220213 : ตรรกศาสตร์ 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
8 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
9 220233 : พุทธศาสนามหายาน 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
10 220236 : พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
11 220211 : ปรัชญาทั่วไป 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
12 220423 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
13 220341 : ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
14 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
15 220442 : พุทธศึกษาศาสตร์ 1/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/58
16 002001 : วิถีแห่งชีวิต 1/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 1/58

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
2 220134 : พุทธภาวนา1 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
3 220231 : พุทธภาวนา2 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
4 220445 : พุทธรัฐศาสตร์ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
5 220449 : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
6 220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาเลือกเสรี ภาคปกติ 2/58
7 220444 : สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
8 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
9 220131 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
10 220211 : ปรัชญาทั่วไป 2/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาเลือกเสรี ภาคปกติ 2/58
11 220447 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
12 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
13 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
14 220443 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
15 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
16 220335 : เทววิทยาเบื้องต้น 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
17 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/58 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/58
18 002001 : วิถีแห่งชีวิต 2/58 FullText FullText ทุกหลักสูตร/กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 2/58

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220132 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
2 220133 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาฯ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
3 220211 : ปรัชญาทั่วไป 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
4 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/59 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 1/59
5 220213 : ตรรกศาสตร์ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
6 220232 : พุทธศาสนพิธี 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
7 220233 : พุทธศาสนามหายาน 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
8 220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 1/59 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 1/59
9 220236 : พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
10 220315 : ศาสนศึกษา 1/59 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 1/59
11 220316 : เทววิทยาเบื้องต้น 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
12 220333 : วรรณกรรมพระพุทธศาสนาฯ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
13 220334 : หลักพุทธธรม 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
14 220341 : ปรัชญาทางสายกลางฯ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
15 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
16 220423 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
17 220442 : พุทธศึกษาศาสตร์ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
18 220443 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
19 220448 : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
20 002001 : วิถีแห่งชีวิต 1/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 1/59

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220134 : พุทธภาวนา1 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
2 220211 : ปรัชญาทั่วไป 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 2/59
3 220231 : พุทธภาวนา2 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
4 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
5 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
6 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
7 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
8 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
9 220447 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
10 220449 : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 2/59
11 220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
12 220315 : ศาสนศึกษา 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
13 220131 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
14 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
15 002001 : วิถีแห่งชีวิต 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 2/59

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220132-60 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
2 220133-60 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาฯ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
3 220134-60 : พุทธภาวนา 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
4 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/60 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
5 220213 : ตรรกศาสตร์ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
6 220233 : พุทธศาสนามหายาน 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
7 220445 : พุทธรัฐศาสตร์ 1/60 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
9 220316 : เทววิทยาเบื้องต้น 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
10 220333 : วรรณกรรมพระพุทธศาสนาฯ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
11 220334 : หลักพุทธธรม 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
12 220341 : ปรัชญาทางสายกลางฯ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
13 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
14 220442 : พุทธศึกษาศาสตร์ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
15 220443 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
16 220444 : สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ 1/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
17 002001 : วิถีแห่งชีวิต 1/60 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

 

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220134 : พุทธภาวนา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
2 220211 : ปรัชญาทั่วไป 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
3 220231 : พุทธภาวนา2 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
4 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
5 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
6 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
7 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
8 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
9 220447 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
10 220449 : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
11 220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
12 220315 : ศาสนศึกษา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
13 220131 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
14 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
15 220131-60 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
16 220135-60 : พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
17 220136-60 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 2/60 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
18 002001 : วิถีแห่งชีวิต 2/60 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220132-60 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
2 220131-60 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
3 220134-60 : พุทธภาวนา 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
4 101201-60 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1/61 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
5   220231-60 ชาดกศึกษา 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
6  220232-60 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
7 220235-60 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 1/61 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
9 220236-60 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
10 220445 : 55 พุทธรัฐศาสตร์ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
11 220316 : 55 เทววิทยาเบื้องต้น 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
12 220341 : 55 ปรัชญาทางสายกลางฯ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
13 220421 : 55 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
14  220423 55 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
15 220442 : 55 พุทธศึกษาศาสตร์ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
16 220444 : 55 สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ 1/61 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
17 002001 : 55 วิถีแห่งชีวิต 1/61 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

ที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ มคอ. 3 มคอ. 5 หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220105-62 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
2 220106-62 : พุทธศาสนพิธี 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
3 220107-62 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
4 220108-62 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
5 220109-62 : ชาดกศึกษา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
6 220110-62 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
7 101202-60 : การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
8 101304-60 : การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
9 220241-60 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
10 220314-60 : ศาสนศึกษา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
11 220332-60 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
12 220334-60 : หลักพุทธธรรม 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
13 220336-60 : พุทธศิลปะและโบราณคดี 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
14 220423-60 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
15  220421-55 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
16 220233-55 : พุทธศาสนามหายาน 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
17 220448-55 : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
18 101412-55 : ทักษะวิชาชีพครู 2 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
19 002001 : 55 วิถีแห่งชีวิต 2/62 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

 

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220101-62 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
2 220102-62 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
3 220103-62 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
4 220104-62 : พุทธศาสนามหายาน 1/62 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
5 220020-62 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
6 220231-60 ชาดกศึกษา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
7 220232-60 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 1/62 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา
9 220234-60 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
10 220235-60 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
11 220342 : 60 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
12 220344 : 60 พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
13 101201 : 60 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
14 101303 : 60 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
15 220236 : 60 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
16 101411 : 55 ทักษะวิชาชีพครู 1 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
17 220421 : 55 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
18  220423 55 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
19 220341 : 55 ปรัชญาทางสายกลางฯ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
20 220444 : 55 สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ 1/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา
21 002001 : 55 วิถีแห่งชีวิต 1/62 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

 

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ มคอ. 3 มคอ. 5 หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220105-62 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
2 220106-62 : พุทธศาสนพิธี 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
3 220107-62 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
4 220108-62 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
5 220109-62 : ชาดกศึกษา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
6 220110-62 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
7 101202-60 : การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
8 101304-60 : การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
9 220241-60 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
10 220314-60 : ศาสนศึกษา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
11 220332-60 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
12 220334-60 : หลักพุทธธรรม 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
13 220336-60 : พุทธศิลปะและโบราณคดี 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
14 220423-60 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
15  220421-55 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
16 220233-55 : พุทธศาสนามหายาน 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
17 220448-55 : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
18 101412-55 : ทักษะวิชาชีพครู 2 2/62 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
19 002001 : 55 วิถีแห่งชีวิต 2/62 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

 

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ มคอ. 3 มคอ. 5 หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220101-62 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
2 220102-62 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
3 220103-62 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
4 220104-62 : พุทธศาสนามหายาน 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
5 220105-62 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
6 220211-62 : ศาสนศึกษา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
7 220212-62 : วิธีคิดแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
8 220020-62 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
9 220025-62 : สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
10 220211-60 : ปรัชญาทั่วไป 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
11 220212-60 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
12 220234-60 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
13 220335-60 : วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
14 220342-60 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
15 220421-60 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
16 220423-60 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
17 220445-60 : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ

 

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ มคอ. 3 มคอ. 5 หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220106-62 : พุทธศาสนพิธี 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
2 220107-62 : ธรรมะภาคปฏิบัติ 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
3 220108-62 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
4 220109-62 : ชาดกศึกษา 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
5 220110-62 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
6 220113-62 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
7 220114-62 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
8 220115-62 : การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
9 220116-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
10 220314-60 : ศาสนศึกษา 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
11 220334-60 : หลักพุทธธรรม 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
12 220344-60 : พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
13 220422-60 : การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนศึกษา 2 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
14 220423-60 : พุทธรัฐศาสตร์ 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
15 220491-60 : การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 2/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ