โครงสร้างหลักสูตร 5 ปี

แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 คณะ  : คณะครุศาสตร์
 สาขาวิชา  : พุทธศาสนศึกษา
 ชื่อปริญญา  : ครุศาสตรบัณฑิต

** อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ ขอให้ตรวจสอบโครงสร้าง
เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ที่นี่

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1   กลุ่มวิชาภาษา บังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
001001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
001002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication I
3 (3-0-6)
001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication II
3 (3-0-6)

 

 1.1.2   กลุ่มวิชาภาษา เลือก หน่วยกิตต่ำสุด : –
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
001004  ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
Thai for Occupational Purposes
3 (3-0-6)
001005  ความงดงามทางภาษาไทย
Aesthetics of Thai Language
3 (3-0-6)
001006  ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Occupational Purposes
3 (3-0-6)
001007  ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
Foundation Chinese
3 (3-0-6)
001008  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Foundation Japanese
3 (3-0-6)
001009  ภาษาเขมรพื้นฐาน
Foundation Cambodian
3 (3-0-6)
001010  ภาษาฮินดีพื้นฐาน
Foundation Hindi
3 (3-0-6)
001011  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
Foundation French
3 (3-0-6)
001012  ภาษาลาวพื้นฐาน
Foundation Lao
3 (3-0-6)

 

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
002001  วิถีแห่งชีวิต
Way of Life
3 (3-0-6)
002002  ท้องถิ่นไทย
Thai Local Studies
3 (3-0-6)

 

 1.2.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือก หน่วยกิตต่ำสุด : –
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
002003  จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิต
Psychology for Living
3 (3-0-6)
002004  มนุษย์กับสุนทรียภาพ
Man and Aesthetics
3 (3-0-6)

 

 1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
003001  การเป็นพลเมือง
Citizenship
3 (3-0-6)

 

 1.3.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือก หน่วยกิตต่ำสุด : –
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
003002  สังคมโลกอนาคต
Futurology of Global Society
3 (3-0-6)
003003  มนุษย์กับอารยธรรม
Man and Civilization
3 (3-0-6)
003004  อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
3 (3-0-6)
003005  กฎหมายในการดำรงชีวิต
Law for Living
3 (3-0-6)
003006  แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
Self-Access Learning and Resource
3 (3-0-6)

 

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.4.1   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
004001  เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
3 (2-2-5)
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ
System Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 

 1.4.2   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เลือก หน่วยกิตต่ำสุด : –
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
004003  การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย
Health Promotion and Exercise
3 (2-2-5)
004004  สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต
Environment and Energy for Sustainable Living
3 (3-0-6)
004005  อาหารเพื่อชีวิต
Food for Life
3 (3-0-6)
004006  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
Technology in Daily Life
3 (3-0-6)

 

 1.5   กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ หน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.5.1   กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ เลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
005001  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
Modern Entrepreneurship
3 (3-0-6)
005002  เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
Economy and Living
3 (3-0-6)
005003  การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน
Self-Management for Work Development
3 (3-0-6)

 

 2   หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 130
 2.1   กลุ่มวิชาชีพครู หน่วยกิตต่ำสุด : 50
 2.1.1   บังคับวิชาชีพครู หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
102211  การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
3 (2-2-5)
102321  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
Learning Design and Instructional Management
3 (2-2-5)
103111  เทคโนโลยีการศึกษา
Educational Technology
3 (2-2-5)
104212  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
Principles of Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
104313  การวิจัยการศึกษา
Educational Research
3 (2-2-5)
105231  จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance
3 (2-2-5)
105341  จิตวิทยาการศึกษา
Educational Psychology
3 (2-2-5)
106201  ความเป็นครู
Being a Teachers
3 (2-2-5)
106402  การบริหารจัดการทางการศึกษา
Educational Management
3 (2-2-5)
108361  การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education
3 (2-2-5)

 

 2.1.2   เลือกวิชาชีพครู หน่วยกิตต่ำสุด : 4
 2.1.2.1   เลือกวิชาชีพครู หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
102341  ทักษะและเทคนิคการสอน
Skill and Techniques of Teaching
2 (1-2-3)
102442  หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุ่มอาเซียน
Curriculum and Instruction in Asian Countries
2 (2-0-4)
103121  การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
Design and Development of in formation
3 (2-2-5)
103372  นวัตกรรมการศึกษา
Educational Innovation
3 (2-2-5)
104352  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
Computer Programs for Conducting Research
3 (2-2-5)
104411  การประเมินทางการศึกษา
Educational Evaluation
3 (2-2-5)
104431  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning
3 (2-2-5)
105242  จิตวิทยาการเรียนรู้
Psychology of Learning
2 (2-0-4)
105243  การปรับพฤติกรรม
Behavior Modification
2 (2-0-4)
105252  ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
Theories and Practicum in Social Psychology
2 (1-2-3)
106232  มารยาททางสังคมสำหรับครู
Social Manners for Teachers
2 (1-2-3)
106233  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
Education and Community Development
2 (2-0-4)
106416  การประกันคุณภาพทางการศึกษา
Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
106436  กฏหมายการศึกษา
Educational Law
3 (3-0-6)
108205  เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Instruction Technique for Children with Special Needs
2 (2-0-4)

 

 2.1.3   กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
101411  ทักษะวิชาชีพครู 1
Teacher Professional Skill I
1 (0-2-1)
101412  ทักษะวิชาชีพครู 2
Teacher Professional Skill II
3 (0-6-3)
101521  การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1
Teacher Professional Internship I
6 (0-360-0)
101522  การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2
Teacher Professional Internship II
6 (0-360-0)

 

 2.2   กลุ่มวิชาเอก หน่วยกิตต่ำสุด : 80
 2.2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
220132  ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
Pali for Studying Buddhism
3 (3-0-6)
220133  ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
Sanskrit for Studying Buddhism
3 (3-0-6)
220134  พุทธภาวนา 1
Buddhist Meditation 1
2 (0-90-0)
220212  จริยศาสตร์ศึกษา
Ethics studies
3 (3-0-6)
220213  ตรรกศาสตร์
Logic
3 (3-0-6)
220231  พุทธภาวนา 2
Buddhist Meditation 2
2 (0-90-0)
220232  พุทธศาสนพิธี
Buddhist Rites
2 (1-2-3)
220233  พุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
3 (3-0-6)
220234  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
Buddhism in Thailand
3 (3-0-6)
220236  พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
An Analytical Study of the Biography of the Buddha
3 (3-0-6)
220315  ศาสนศึกษา
Religious Studies
3 (3-0-6)
220316  เทววิทยาเบื้องต้น
Introduction to Theology
3 (3-0-6)
220332  พระไตรปิฎกศึกษา
Tipitaka Studies
3 (3-0-6)
220333  วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
Buddhist Literature in Thailand
3 (3-0-6)
220334  หลักพุทธธรรม
Buddhist Principles
3 (3-0-6)
220335  วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
Buddhist Methods of Thinking
3 (3-0-6)
220342  พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
Buddhism in English
3 (3-0-6)
220442  พุทธศึกษาศาสตร์
Buddhist Education
3 (3-0-6)
220444  สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ
Buddhist Human Rights
3 (3-0-6)

 

 2.2.3   เลือกวิชาเอก หน่วยกิตต่ำสุด : 16
 2.2.3.1   เลือกวิชาเอก หน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
220131  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
History of Buddhism
3 (3-0-6)
220211  ปรัชญาทั่วไป
General Philosophy
3 (3-0-6)
220235  พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
Buddhism in the Present World
3 (3-0-6)
220314  ปรัชญาศาสนา
Philosophy of Religion
3 (3-0-6)
220341  ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง
The Middle Path Philosophy leading to Sufficiency Economy
3 (3-0-6)
220441  พุทธจริยศาสตร์
Buddhist Ethics
3 (3-0-6)
220443  พุทธเศรษฐศาสตร์
Buddhist Economics
3 (3-0-6)
220445  พุทธรัฐศาสตร์
Buddhist Politics
3 (3-0-6)
220446  พุทธเนติธรรม
Buddhist Legal Method
3 (3-0-6)