ภาพกิจกรรมปี 2560

ภาพกิจกรรมปี 2560

 

600109 สวัสดีปีใหม่ 2560 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
600109 พุทธศาสน์สัมพันธ์….สังสรรค์ปีใหม่
600208 เตรียมของงานอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9
600222 นำเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา(ปรับปรุง) พ.ศ. 2560
600226 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
600227 สวดมนต์ ทำวัตร นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา
600303 โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3
600322 พุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์
600323 พุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์
600322-23 พุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์
600421-23  ค่ายวิถีชนคนอาสา 3 วัน  วันที่ 21คลิ๊กวันที่ 22คลิ๊กวันที่ 23คลิ๊ก
6
00522-24  โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาวนา
6
00608 บริการวิชาการ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นสูงวัยหัวใจแกร่ง
600609 บริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุรนารี
6
00704 บริการวิชาการอบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโนนไทย
6
00705 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2560
6
00707 นำเสนอบทความทางวิชาการ
6
00707 สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู
600711 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 1
600713 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 3
600714 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 4
600717 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 5
600717 โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ หันหน้าฟังธรรม ชำระจิตใจ เพิ่มกำไรชีวิต
600719 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 6
600726 โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560
600729 อบรมหลักสูตร TLLM ครูสอนพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
600730 อบรมหลักสูตร TLLM ครูสอนพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
600829 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
600909 ไหว้ครูปี ๒๕๖๐ อัลบัมที่ 01   02  03  04  05  06
600920 ประชุมอาจารย์และนักศึกษา
601002 ไหว้พระทุกวันจันทร์
601011 รับทุนบาลีศึกษา
 601031 โครงการอบรมธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท และเอก  ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
601103 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาวนาเบื้องต้น
601108 กิจกรรมพี่สอนน้อง
601108 ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
601109 สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐
601124 โครงการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
601215 สัมมนาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5