บูรพาจารย์ในสาขาวิชา

ทำเนียบบูราจารย์ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี พันธ์ดี (๒๕๑๘  – ๒๕๔๕ เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตเมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ชาตะ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๙๐
มรณะ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

๒. อาจารย์บุญเลี้ยง พุทธจันทร์ (๒๕๑๙ – ๒๕๔๓ เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตเมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ชาตะ ๑ มีนาคม ๒๔๘๔
มรณะ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์(๒๕๔๐ – ๒๕๖๑ เสียชีวิต) เสียชีวิตเมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
ชาตะ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗
มรณะ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

Loading