ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่นของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทการผู้มีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 17 มีนามคม 2560

2. นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562

3. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

4. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

5. นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

6. นายปริญญา ปิณะโต นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

7. นายปภาวิน ปิยารัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

8. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

9. นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

10. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

11. นางสาวบุษราภรณ์ ใจเย็น นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563

12. นายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563

13. นายอธิวัฒน์ ศรีเศรษฐา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทกตัญญู เลี้ยงดูและ/หรือช่วยเหลือบุพการีเนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563

14. นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564

15. นายอภิสิทธิ์ โสดานา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564

16. นายกิตติพงศ์ แพวขุนทด นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564

17. นางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564

18. นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564

19. นางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทผู้มีผลการเรียนดีเด่น เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564

20. นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2565 วันที่ 2 สิงหาคม 2565

21. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2565 วันที่ 2 สิงหาคม 2565

22. นายโชคทวี ฤทธิจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2565 วันที่ 2 สิงหาคม 2565

23. นางสาวชนนิกานต์ เข้าเมือง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2565 วันที่ 2 สิงหาคม 2565

24. นายภูวนาถ แก้วหิน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทการมีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565