คณะกรรมการนักศึกษา ปี 2564 – 2569

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2565


ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 – 9 กรกฎาคม 2566


ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 – 9 กรกฎาคม 2567

<

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 –  15 พฤษภาคม 2568

<