ประวัติ

ประวัติสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 1. ยุควิทยาลัยครู (2502 –2535)

เมื่อปี 2502 “โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา” ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “วิทยาลัยครูนครราชสีมา” มีการจัดหน่วยงานวิชาการเป็นคณะ  3 คณะ  คือ  1. คณะวิชาครุศาสตร์  2. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. คณะวิชาวิทยาศาสตร์ “วิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา” เป็นหมวดวิชาวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  แต่ยังไม่พบหลักฐานว่ามีการจัดรหัสและชื่อวิชาอย่างไรในวิทยาลัยครู นครราชสีมา จนกระทั่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518  มีการจัดหน่วยงานบริหารวิชาการของวิทยาลัยครูใหม่ ได้ยกระดับหมวดวิชาจัดตั้งเป็นภาควิชา  จึงเกิด “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยาของทุกหลักสูตรในวิทยาลัยครูนครราชสีมา  และวิชาเฉพาะเอกในสาขาวิชาสังคมศึกษาภาควิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยครูนครราชสีมา มีห้องสำนักงานของภาควิชาอยู่ที่ ชั้น 1  อาคาร 2 มีอาจารย์  2 ท่านคือ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี พันธ์ดี (10 มีนาคม 2518 – 2545 เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตแล้ว 28 มีนาคม 2559
 2. อาจารย์บุญเลี้ยง พุทธจันทร์ (2519 – 2543 เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตแล้ว 31 กรกฎาคม 2548

หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูปี 2519  และหลักสูตรปรับปรุง 2524 เรียก “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  มีรายวิชาที่รับผิดชอบในการสอน  8 รายวิชา  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ  “ปรัชญา+(รหัส)+(ชื่อวิชา)”  เช่น ปรัชญา 101 ปรัชญาเบื้องต้น,  ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไป (สภาการฝึกหัดครู, 2524) ตามหลักสูตรกรมการฝึกหัดครู 2528 และหลักสูตรปรับปรุง 2531 “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  มีรายวิชารับผิดชอบ 7 รายวิชา รวมอยู่ในกลุ่มวิชา “วิชาปรัชญา ศาสนาและประเพณี” ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยา ใช้รหัสสามตัวแรก 267 เช่น 2671101 ปรัชญาเบื้องต้น, 2672102 ตรรกวิทยาทั่วไป (กรมการฝึกหัดครู, 2531)

 1. ยุคสถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2535- 2547)

ในปี 2535 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  “วิทยาลัยครูนครราชสีมา”  จึงเปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” ตามพระราชบัญญัติต้องมีการจัดหน่วยงานบริหารวิชาการใหม่  ให้ยุบภาควิชาทั้งหมดแล้วจัดบริหารวิชาการเป็นโปรแกรมวิชาตามการเปิดวิชาเอก  ส่วนภาควิชาที่ไม่ได้เปิดวิชาเอกแต่รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เรียกว่า “กลุ่มวิชา” ปี 2538 อาคาร 2 ถูกรื้อถอนไปหน่วยงานในอาคาร 2 เดิมจึงย้ายไปอาคาร 14 และอาคารอาคารอื่น ๆ “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” ได้ย้ายสำนักงานมาที่ ชั้น 2 อาคาร 14 ห้อง 14.21 ในปี 2536 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  ได้ใช้หลักสูตรของสภาสถาบันราชภัฏ 2536  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” มีวิชาในความรับผิดชอบ  4 รายวิชา ในหมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด้านปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ใช้รหัสสามตัวแรก 151 และ 152  เช่น 1510101  ปรัชญาเบื้องต้น, 1520201 พุทธศาสน์ (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2536)

หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ 2542  ได้กำหนดให้กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนารับผิดชอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” ซึ่งวิชาด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยาเพียงหนึ่งวิชานั้น  คือ 1500104 ความจริงของชีวิต (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2544) ในปี 2545  และย้ายสำนักงานขึ้นไปชั้น 3 ห้อง 14.31  เพราะห้อง 14.21 เดิมคับแคบและกับมีอาจารย์มากขึ้น  ในระยะนี้ “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา”  มีอาจารย์เพิ่มขึ้นมากตามภาระงานการเรียนการสอนของสถาบัน  คือ
1. อาจารย์ ดร.นิวัติ ทองวล (2 พฤศจิกายน 2535 – เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2566)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์ (4 สิงหาคม 2540 – 2561) เสียชีวิต 3 มกราคม 2561
3. อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ( 4 มิถุนายน 2543 – ปัจจุบัน)
4. อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล (4 มิถุนายน 2544 – ปัจจุบัน)
5. อาจารย์วาสนา วงษ์ยิ้มย่อง (5 มิถุนายน 2545 – 2550 ย้ายไปอยู่สาขาวิชาสังคมศึกษา)
6. อาจารย์วุฒิไกร  ไชยมาลี (5 มิถุนายน 2545 – ปัจจุบัน)

 1. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2547 – ปัจจุบัน)

ในปี 2547 รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2547 “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมากนัก  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา”  ยังคงใช้ชื่อเดิมและมีภาระเหมือนเดิมทุกประการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  2549  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” รับผิดชอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  คือ 150201 จริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555)  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมกลุ่มวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาได้พิจารณาบริบทต่าง ๆ  และความเป็นไปได้ในการเปิดวิชาเอก เห็นว่าเป็นช่วงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.)  และจำนวนของผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมากโดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)  ที่ประชุมจึงตกลงจะเปิดวิชาเอกพุทธศาสนศึกษา โดยได้มอบหมายให้อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เป็นผู้จัดทำข้อมูลและร่างหลักสูตร

ประวัติสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

การก่อตั้ง

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” ซึ่งเป็นการตั้งชื่อโปรแกรมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ตั้งตามชื่อวิชาเอก ด้วยเหตุผลว่าโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา อาจเปิดสาขาวิชาเพิ่มได้อีกโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมวิชาใหม่ ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยกำหนดให้รับนักศึกษาทั้งหมด  2 หมู่เรียน ๆ ละ 45 คน รวม  90 คน  มีนักศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา 90 คน “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา”  จึงถือว่าได้ตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์  นับตั้งแต่วันที่  วันที่  23 มีนาคม  2555 ต่อมาอาคาร 14 ได้รับอนุมัติให้ทำการรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่ ห้องสำนักงานโปรแกรมฯ จึงย้ายไปที่ อาคาร 5  ชั้น 4 ห้อง 5.46 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 และใช้ห้อง 5.04.46 เป็นห้องสำนักงานในระหว่างปี 2556 – 2560 และต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 หลังจากอาคาร 36 ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้สร้างเสร็จแล้ว ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจึงย้ายห้องสำนักงานไปยัง อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 36.06.05 พร้อมทั้งใช้อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 36.06.04 เป็นห้องปฏิบัติการทางพระพุทธศาสนาด้วยจำนวน 1 ห้อง ซึ่งถือว่าเป็นวาระครบรอบ 5 ปี แห่งการก่อตั้งสาขาวิชา โดยเปลี่ยนระบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารงานแบบสาขาวิชา โดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา” เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพศึกษา ซึ่งหลังจากได้เปิดรับนักศึกษาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2555 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาก็ได้พัฒนาช่องทางต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาขาวิชา เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจคือ https://www.facebook.com/BuddhistStudiesKorat จัดทำเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2557 และสร้างเว็บไซต์ของสาขาวิชา http://www.buddhiststudies-nrru.net/ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  โดยมอบหมายให้อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติเป็นผู้ดำเนินการ ในเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2565 ทางสาขาได้เปลี่ยนแปลงการใช้เว็บไซต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับเว็บทางการศึกษาที่ต้องมีนามสกุลเป็น .ac.th โดยได้เริ่มใช้เว็บไซต์ https://bd-hum.nrru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นมา และในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา ครั้งที่ 15/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี) เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

คณาจารย์

ในปี 2552 ทางกลุ่มวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน คือ อาจารย์โยธิน มาหา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552

ในปี 2554 มีอาจารย์ของกลุ่มวิชาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คือ อ.นิวัติ ทองวล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

ในปี 2555 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน คือ อาจาย์บัญญัติ อนนท์จารย์  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

ในปี 2556 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ในปี 2558 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน  คือ อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ในปี 2560 มีอาจารย์ของสาขาวิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มหนึ่งคนคือ อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560

ในปี 2560 มีคณาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน คืออาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ และอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ในปี 2561 มีอาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คืออาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ในปี 2562 มีอาจารย์ของสาขาวิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มหนึ่งคนคือ อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562

ในปี 2562 มีอาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คืออาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในปี 2564 มีอาจารย์ของสาขาวิชาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คือ อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ในปี 2565 มีอาจารย์ของสาขาวิชาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คือ ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ในปี 2566 มีอาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 1 คน คืออาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในปี 2566 มีอาจารย์ของสาขาวิชาเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 คน คืออาจารย์ ดร.นิวัติ ทองวล เกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2566

การรับนักศึกษาและสำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษารุ่นที่ 1 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 90 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งในจำนวน 76 คนนี้มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  2 คนคือ

 1. นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย เกรดเฉลี่ย 3.68
 2. นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง เกรดเฉลี่ย 3.64

ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารุ่นที่ 2 ผู้ที่เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 45 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 คน  ซึ่งในรุ่นนี้มีนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวนทั้งหมด 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม เกรดเฉลี่ย 3.84
 2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.81
 3. นางสาวทัศวรรณ สินมะเริง เกรดเฉลี่ย 3.75
 4. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ เกรดเฉลี่ย 3.72
 5. นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก เกรดเฉลี่ย 3.72
 6. นางสาวแสงเดือน ปลั่งกลาง เกรดเฉลี่ย 3.63

ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารุ่นที่ 3 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 37 คน และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน ซึ่งในรุ่นนี้มีนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวนทั้งหมด 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวพรรณทิพา เกาแกกูล เกรดเฉลี่ย 3.86
 2. นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา เกรดเฉลี่ย 3.81
 3. นายปฏิธาน คณานุรักษ์ เกรดเฉลี่ย 3.70
 4. นางสาวมัลลิกา บุญมามอญ เกรดเฉลี่ย 3.66

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวชุติมา ศรีพลกรัง เกรดเฉลี่ย 3.59
 2. นางสาวธัญวรัชนก แก่นคำ เกรดเฉลี่ย 3.56
 3. นายสุเมธ เงินงอกงาม เกรดเฉลี่ย 3.48
 4. นางสาวปวีณา ดีสภา เกรดเฉลี่ย 3.45
 5. จ่าสิบเอกฤกษ์ดี แก้วน้อย เกรดเฉลี่ย 3.45
 6. นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ เกรดเฉลี่ย 3.38

ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารุ่นที่ 4 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 22 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 21 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  5 คนคือ

 1. นายเอกพล สมการ เกรดเฉลี่ย 3.99
 2. นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน เกรดเฉลี่ย 3.81
 3. นางสาวนิตยา อ่ำสันเทียะ เกรดเฉลี่ย 3.71
 4. นางสาวจริยา พันธ์ไธสง เกรดเฉลี่ย 3.70
 5. นายธนากร ปาเส เกรดเฉลี่ย 3.67

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ เกรดเฉลี่ย 3.55
 2. นายชนะชัย คงดี เกรดเฉลี่ย  3.53
 3. นางสาวจรรยาลักษณ์ ภูสมมาตร์ เกรดเฉลี่ย 3.52
 4. นางสาวยุวลี หมั่นการ เกรดเฉลี่ย 3.52
 5. นางสาวรัตนา ชาติโคกสูง เกรดเฉลี่ย 3.51
 6. นางสาวเพชรไพลิน มานา เกรดเฉลี่ย 3.44

ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษารุ่นที่ 5 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 27 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 17 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  5 คนคือ

 1. นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ เกรดเฉลี่ย 3.90
 2. นางสาวสุกัญญา นีกระโทก เกรดเฉลี่ย 3.86
 3. นางสาวนฤมล สิทธิผล เกรดเฉลี่ย 3.77
 4. นางสาวอรัญญา ขาวพา เกรดเฉลี่ย 3.70
 5. นายอภิวัฒน์ ศรีเศรษฐา เกรดเฉลี่ย 3.63

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวปวีนุช เผ่าเวียงคำ เกรดเฉลี่ย 3.45
 2. นางสาวฐาประณีย์ ศรีโคตร เกรดเฉลี่ย 3.41
 3. นางสาวปรีญานัฐ เทียมไธสง เกรดเฉลี่ย 3.38
 4. นางสาววรัญญา แว่นไธสง เกรดเฉลี่ย  3.36

ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารุ่นที่ 6 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 28 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 18 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  1 คนคือ

 1.  นายพลวัต สุริรัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.83

ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารุ่นที่ 7 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 19 คน เป็นรุ่นท้ายที่ใช้หลักสูตร 5 ปี และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น 12 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  5 คนคือ

 1. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง เกรดเฉลี่ย 3.84
 2. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง เกรดเฉลี่ย 3.80
 3. นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง เกรดเฉลี่ย 3.79
 4. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก เกรดเฉลี่ย 3.74
 5. นางสาวบุษราภรณ์ ใจเย็น เกรดเฉลี่ย 3.64

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวชญานิศ วงหนองแล้ง เกรดเฉลี่ย 3.58
 2. นางสาวสุรีรัตน์ พรมมิธิกุล เกรดเฉลี่ย 3.56
 3. นางสาวศิริวรรณ ศิลาจันทร์ เกรดเฉลี่ย 3.51

ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษารุ่นที่ 8 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 34 คน เป็นรุ่นแรกที่ใช้หลักสูตร 4 ปี และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น 31 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  12 คนคือ

 1. นางสาวภาวดี บุญฮวด เกรดเฉลี่ย 3.87
 2. นางสาววันทนีย์ หวังหุ้นกลาง เกรดเฉลี่ย 3.77
 3. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ เกรดเฉลี่ย 3.77
 4. นางสาวยูถิกา หล่าจันทึก เกรดเฉลี่ย 3.76
 5. นางสาวรัตนาภรณ์ ปัดจังหรีด เกรดเฉลี่ย 3.75
 6. นางสาวฐานิดา วิชัยรัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.73
 7. นายปภาวิน ปิยารัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.7
 8. นายอนุวัฒน์ สักบุตร เกรดเฉลี่ย 3.66
 9. นายณัฐกานต์ แจ้งไพร เกรดเฉลี่ย 3.65
 10. จ่าสิบตรีหญิงจิรามณี หวังฟังกลาง เกรดเฉลี่ย 3.63
 11. นางสาวพรสุดา ฉันงูเหลือม เกรดเฉลี่ย 3.62
 12. นายนันทวุฒิ จงท่องกลาง เกรดเฉลี่ย 3.62

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวภัควลัญชญ์ แก่นลา เกรดเฉลี่ย 3.58
 2. นางสาวเวธกา คุ้มสูงเนิน เกรดเฉลี่ย 3.54
 3. นางสาวศุภกาญจน์ สว่างจิตร เกรดเฉลี่ย 3.51
 4. นางสาวอัจฉรา ชุ่มกิ่ง เกรดเฉลี่ย 3.47

ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษารุ่นที่ 9 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 22 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ทั้งสิ้น 19 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  5 คนคือ

 1. นางสาวกัลยา คงน้ำ เกรดเฉลี่ย 3.98
 2. นายโชคทวี ฤทธิจันทึก เกรดเฉลี่ย 3.84
 3. นายณัฐชนม์ ณ วงศ์ เกรดเฉลี่ย 3.76
 4. จ่าสิบตรีหญิง ศิริลักษณ์ ศิริบุตร เกรดเฉลี่ย 3.64
 5. นายภูวนาถ แก้วหิน เกรดเฉลี่ย 3.62

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวรัตน์เกล้า เผ่าตะใจ เกรดเฉลี่ย 3.55
 2. นางสาวสุดารัตน์ บรรณกิจ เกรดเฉลี่ย 3.53
 3. นางสาวพัชรี เคยตะคุ เกรดเฉลี่ย 3.41
 4. นางสาวธัญญาพร ชูลำภู เกรดเฉลี่ย 3.30

ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษารุ่นที่ 10 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 27 คน ปัจจุบันเหลือ 26 คน เนื่องจากเสียชีวิต 1 คน คือ นางสาวกิตติพร อ้วนสูงเนิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษารุ่นที่ 11 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 26 คน

ในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษารุ่นที่ 12 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 27 คน

ผลงานศิษย์เก่า

หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ข้าราชการอื่น ๆ ตามลำดับดังต่อไปนี้
1. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปัจจุบันเป็นครู
2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปัจจุบันเป็นครู
3. นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ปัจจุบันเป็นครู
4. ปี พ.ศ. 2561 นางสาวอัญชลีพร สิมศิริวัฒน์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองคู ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันเป็นครู
5. ปี พ.ศ. 2562 นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) หมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
6. ปี พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้ย้ายไปเป็นครู ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ตำบลจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
7. ปี พ.ศ. 2562 นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านบึง หมู่ที่ 14 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้ย้ายไปเป็นครู ณ โรงเรียนบ้านอาบช้าง ตำบลกุดลิ้นจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
8. ปี พ.ศ. 2562 นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 154 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
9. ปี พ.ศ. 2562 นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 41 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ในปี 2566 ได้ลาออกจากโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ เพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
10. ปี พ.ศ. 2562 นายจักรพงษ์ เรือโป๊ะ บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ยศสิบตำรวจตรีจักรพงษ์ เรือโป๊ะ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และปัจจุบันได้เลื่อนยศเป็นสิบตำรวจโท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
11. ปี พ.ศ. 2562 นายปฏิธาน คณานุรักษ์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
12. ปี พ.ศ. 2562 นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
13. ปี พ.ศ. 2562 นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดมะขามเรียง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกระโดน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ปัจจุบันเป็นครู
14. ปี พ.ศ. 2562 นางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด บรรจุเป็นข้าราชการครูของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัฒนานคร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
15. ปี พ.ศ. 2562 นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนคีรีวัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านบ้านหนองจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
16. ปี พ.ศ. 2562 นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี หมู่ที่ 6 บ้านละหานปลาค้าว ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
17. ปี พ.ศ. 2562 นางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดศรีมงคล หมู่ที่ 9 บ้านเนินอุดม ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันเป็นครู
18. ปี พ.ศ. 2563 นายเอกพล สมการ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านเมืองคง ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ปัจจุบันเป็นครู
19. ปี พ.ศ. 2563 นายสหรัฐ วรรนิวาส บรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 ณ ไปรษณีย์รับฝาก (ปณฝ.) สามแยกซอยรามไมตรี แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
20. ปี พ.ศ. 2563 นางสาวธัญลักษณ์ สวนจะบก บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ) 59 ซอยคู้บอน 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ปัจจุบันเป็นครู
21. ปี พ.ศ. 2563 นางสาวจริยา พันธ์ไธสง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา ตำบลวังหิน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันเป็นครู
22. ปี พ.ศ. 2564 นางสาวอรัญญา ขาวพา บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.5) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ปัจจุบันเป็นครู
23. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวฐาประณีย์ ศรีโคตร บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
24. ปี พ.ศ. 2565 นายปริญญา ปิณะโต บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนเเดง จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
25. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวนฤมล สิทธิผล บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
26. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
27. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
28. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
29. ปี พ.ศ. 2565 นายชนะชัย คงดี บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเมืองคง ตำบลคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
30. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
31. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
32. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวสุนิสา บุญทัย บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
33. ปี พ.ศ. 2565 นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
34. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวกชกรณ์ โกยชัย บรรจุรับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
35. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวทัศวรรณ สินมะเริง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
36. ปี พ.ศ. 2565 นายจักรพงษ์ แซ่แต้ บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ยศสิบตำรวจตรีจักรพงษ์ แซ่แต้ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน (ผช.พงส.) ณ สภ.โนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565
37. ปี พ.ศ. 2565 นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
38. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวยุวลี หมั่นการ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
39. ปี พ.ศ. 2565 นายธนากร ปาเส บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
40. ปี พ.ศ. 2565 นายธนวัฒน์ ดงชมภู บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
41. ปี พ.ศ. 2565 นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
42. ปี พ.ศ. 2565 นายปฏิภาณ แนวประเสริฐ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
43. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวดวงพร โชติกลาง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองข่า ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
44. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวปวีณา สุดตา บรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
45. ปี พ.ศ. 2566 นางสาววงศ์ผกา ใจดำ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
46. ปี พ.ศ. 2566 นายพิสิทธิ์ หมั่นจำรูญ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านท่าจาม ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
47. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา นีกระโทก บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และได้ลาออกจากโรงเรียนบ้านสำโรง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
48. ปี พ.ศ. 2566 นายคณาธิป นาดี บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
49. ปี พ.ศ. 2566 นายรณเชษฐ์ นากลาง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
50. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
51. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
52. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวจงลักษณ์ เวียนสันเทียะ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
53. ปี พ.ศ. 2566 นายอนุวัฒน์ สักบุตร บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
54. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านซับชมภู ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
55. ปี พ.ศ. 2566 นายพลวัต สุริรัมย์ บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
56. ปี พ.ศ. 2566 นางสาวภาวดี บุญฮวด บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย
57. ปี พ.ศ. 2567 นางสาวศศินิภา จักรสาน บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย