ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563
2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในงานพุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 กันยายน 2563
3. นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในงานพุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 กันยายน 2563
4. นางสาวสุุวพัชร จี้นกิม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพอื่น เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564 วันที่ 3 สิงหาคม 2564
5. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติยศ “เพชรครุศาสตร์ราชภัฏนครราชสีมา” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะครุศาสตร์ ในการจัดงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ปีการศึกษา 2566″ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

Loading