ภาพกิจกรรมปี 2562

ภาพกิจกรรมปี 2562

620203 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

620213 นำเสนอร่างหลักสูตร ค.บ. 4 ปี

620218 เตรียมความพร้อมค่ายวิถีชนฅนอีสาน ครั้งที่ 1

620219 เวียนเทียนวันมาฆบูชา

620220 เตรียมความพร้อมค่ายวิถีชนฅนอีสาน ครั้งที่ 2

620221 เตรียมความพร้อมค่ายวิถีชนฅนอีสาน ครั้งที่ 3

620222 แนวทางการจัดการเรียนรู้หลักสูตรครู 4 ปี อิงสมรรถนะ

620322 งานบุญประจำปีสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

620323 งานบุญประจำปีสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

620330 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาในกลุ่มอาเซียน

620405-07 ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน 

620405-07 ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน 

620418 สรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธศาสนสิกขมงคล

620419 สอบสัมภาษณ์ประเภทโควต้าเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562

620529 รับเข็มเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี ครั้งที่ 58 ประจำปี 2562

620604 อบรมผู้สูงอายุ อบต.หนองจะบก

620606 อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ณ อบต.หนองพลวง

620610 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

620617 บริการวิชาการ อบต.หนองจะบก ณ อำเภอวังน้ำเขียว

620619 รับน้องสร้างสรรค์ 

620620-21 ค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง

620719 ตรวจประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

620801 ตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา

620801 นิทรรศการสืบพุทธศาสตร์วชิราราช ราชา

620807 นำเสนอบทความวิชาการ

620807  ประกวดอีเลิร์นนิง

620810 พุทธศาสนศึกษา ครุวันทาอัฐมานุสรณ์

620823 ประกวดดาวเดือน

620902 สัมมนาครั้งที่ 2 นศ.ฝึกประสบการณ์

620910 นำเสนอบทความวิชาการ มมร

620915 กีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสนศึกษาการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1

620928 โครงการพุทธศาสน์อาสาพัฒนาเพื่อน้อง

621106 ตอบปัญหาเพชรพุทธศาสตร์

621127 อบรมก่อนสอบธรรมศึกษา

621129 สอบธรรมสนามหลวง

621211-12 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

621220 สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ เทอม 2 ครั้งที่ 1 

621222-23 โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น

621224 สวัสดีปีใหม่พุทธศาสนศึกษา