คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทำเนียบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ตั้งโปรแกรมวิชา – ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2565


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2563


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2561


 


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2559


คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา  ปี 2558

 

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา  ปี 2555