คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทำเนียบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ตั้งโปรแกรมวิชา – ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ปี 2567

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2565


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2563

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2561
 

 


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2559

 

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา  ปี 2558

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา  ปี 2555