NRRU Buddhist New Normal SS2

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.1 1. ผศ.ดร.สิริรัตน์ นาคิน 2.นางสาวรจรินทร์ ช่วงครบุรี 3.นางสาวศศิธร จรสายออ 4.นายพลวัต สุริรัมย์ และ 5.นายสิทธิชัย ทวีโคตร fbyoutube

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.2 นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา  fbyoutube

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.3 พระครูสุตธรรมวิสิฐ, ดร. พระครูศรีปริยัตยารักษ์, ดร. และพระมหาสิงขร ปริยตฺติเมธี, ดร.  fbyoutube

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.4 ร้อยเอกสมญา มาลาศรี fbyoutube

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.5 พระสุธีวชิรปฏิภาณ fbyoutube

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.6 1. ดร.วทัญญู ภูครองนา 2. นางสาวสุธาดา โทไข 3. นางสาวมาริสา บวรนิธินนท์ 4. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง และ 5. นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง  fbyoutube

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.7 ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร และ ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา  fbyoutube

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.8  Bhikkuni Tran Thi Binh and Bikkuni Pham Thi  Tho fbyoutube

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.9  fbyoutube พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. และ นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.10  fbyoutube  Ven. Dr. Shen Chan

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.11  fbyoutube  นางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.12  fbyoutube นางสาวนริศรา ดอกสันเทียะ

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.13  fbyoutube นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์ นางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.14  fbyoutube พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ดร. พระสุขเจีย อคฺคสุมโน, ดร.

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.15  fbyoutube ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.16  fb, youtube พันโท สุธี สุขสากล

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.17  fbyoutube 1. นายอนุวัติ ชัยรินทร์ 2. นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ธรรม 3. นายพลวัต สุริรัมย์ 4. นายเจนรงค์ เหงาจุ๊

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.18  fbyoutube 1.อาจารย์ ดร.อธิเทพ ผาทา 2.อาจารย์คะนอง ปาลิภัทรางกูร 3.รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร 4.อาจารย์ ธัชวรรธน์ หนูแก้ว 5. อาจารย์อุดม ตะหน่อง

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.19  fbyoutube 1.พระมหาคาวี  ญาณสาโร 2.อาจารย์ ดร.อธิเทพ ผาทา 3.อาจารย์ ธัชวรรธน์ หนูแก้ว 4. อาจารย์อุดม ตะหน่อง

NRRU Buddhist New Normal SS2 EP.20  fb, youtube 1.อาจารย์ ดร.อธิเทพ ผาทา 2. ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน 3. ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง 4. อาจารย์อุดม ตะหน่อง