ศาสนานำชีวิต 002125

ศาสนานำชีวิต 002125

หลักสำคัญทางศาสนากับชีวิตประจำวัน การใช้เหตุผล เพื่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ความเชื่อและความหลากหลายทางศาสนา การเรียนรู้ การเข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
บทที่ 2 ศาสนาในเอเชียตะวันออก
บทที่ 3 ศาสนาในเอเชียใต้
บทที่ 4 ศาสนาในเอเชียตะวันตก
บทที่ 5 การตัดสินใจและการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
บทที่ 6 การใช้เหตุผลทางสังคมะสม
บทที่ 7 การเรียนรู้การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
บทที่ 8 การอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม