พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน รหัส 153252

แผนบริหารประจำวิชา

 รหัสวิชา      153252

รายวิชา      พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน                                  3(3-0-6)

                   (Buddhism and Current Situations)

เวลาเรียน    48  ชั่วโมง

 คำอธิบายรายวิชา   

       สภาวการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก โดยวิเคราะห์ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี ว่ามีสอดคล้อง ถูกต้องตาม พระธรรมวินัยหรือไม่ และองค์กรต่างๆ ทางพระพุทธศาสนามีความ เข้มแข็งมากน้อย เพียงใด  ภาวะเสื่อมโทรมในวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พร้องทั้งสาเหตุและวิธี แก้ไข ตลอดจนบทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ของไทยและของโลก

 

วัตถุประสงค์รายวิชา

        เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของพระพุทธศาสนา
 2. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของในอดีตจนถึงปัจจุบัน
 3. มีความรู้ความเข้าใจในอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม
 4. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนา
 5. มีความรู้ความเข้าใจในแนวโน้มความเชื่อและการปฏิบัติของชาติพุทธในยุคปัจจุบัน
 6. วิเคราะห์ความหมายของพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในสังคมปัจจุบันตามหลักทางพระพุทธศาสนา

 

เนื้อหา

บทที่ 1 ประวัติพระพุทธศาสนา 6 ชั่วโมง
บทนำ
1.1 พุทธประวัติ
1.2 การสังคายนา
1.3 นิกายในพระพุทธศาสนา
บทที่ 2 ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา 6 ชั่วโมง
  บทนำ
2.1 ลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา
2.2 ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8
2.3 ลักษณะศาสนาแห่งสากล
2.4 หลักอนัตตา
บทที่ 3 หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา 6 ชั่วโมง
บทนำ
3.1 คำสอนแห่งพระพุทธศาสนา
3.2 หลักธรรมสำคัญ
3.3 หลักจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนา
บทที่ 4 พระพุทธศาสนากับการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต 6 ชั่วโมง
  บทนำ
4.1 การศึกษา
4.2 หลักพระพุทธศาสนาสำหรับส่งเสริมการพัฒนาชีวิต
4.3 หลักธรรมสำหรับส่งเสริมการพัฒนาชีวิต
4.4 หลักธรรมสำหรับส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว
4.5 หลักธรรมสำหรับส่งเสริมการพัฒนาสังคม
4.6 การจัดการศึกษาของสงฆ์ในสมัยปัจจุบัน
บทที่ 5 พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาสังคม 6 ชั่วโมง
บทนำ
5.1 วิกฤติทางการเมือง
5.2 วิกฤติด้านเศรษฐกิจ
5.3 วิกฤติด้านสังคม
5.4 วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม
5.5 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บทที่ 6 บทบาทและองค์กรทางพระพุทธศาสนา 6 ชั่วโมง
  บทนำ
6.1 องค์การศาสนาต่างๆ
6.2 องค์การที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
บทที่ 7 สถานการณ์พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 6 ชั่วโมง
  บทนำ
7.1 พระพุทธศาสนาในประเทศตะวันตก
7.2 องค์กรสำคัญของพระพุทธศาสนาในโลก
บทที่ 8 พระพุทธศาสนาในอนาคต 6 ชั่วโมง
  บทนำ
8.1 บทบาทของพระพุทธศาสนา
8.2 พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21
8.3 ทิศทางพระพุทธศาสนาในอนาคต
8.4 ท่าทีของพุทธศาสนาต่อสังคมปัจจุบัน

 วิธีสอนและกิจกรรม

 1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน
 2. อภิปรายถึงคุณค่าของหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งปรากฏในวิชาพระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องกับบทเรียน
 3. วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ
 4. ศึกษาสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

สื่อการเรียนการสอน

 1. 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน
 2. โปรแกรมนำเสนอวิชาพระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน
 3. วีดิทัศน์
 4. สารสนเทศจากเว็บไซต์ http://www.elearning.nrru.ac.th/course/view.php?id=31

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผล

 1. คะแนนระหว่างภาค                             70      คะแนน

–  คะแนนกิจกรรมภายในชั้น                          20      คะแนน

–  คะแนนงานรายบุคคลและรายงานกลุ่ม      20      คะแนน

–  คะแนนการสอบกลางภาค                          30      คะแนน

 1. คะแนนสอบปลายภาค                         30      คะแนน

          การประเมินผล

คะแนนระหว่าง  80 – 100                           ได้ระดับ  A

คะแนนระหว่าง  75 – 79                             ได้ระดับ  B+

คะแนนระหว่าง  70 – 74                             ได้ระดับ  B

คะแนนระหว่าง  65 – 69                             ได้ระดับ  C+

คะแนนระหว่าง  60 – 64                             ได้ระดับ  C

คะแนนระหว่าง  55 – 59                             ได้ระดับ  D+

คะแนนระหว่าง  50 – 54                             ได้ระดับ  D

คะแนนระหว่าง  0 –  49                              ได้ระดับ  F