สถิติจำนวนวัดทั่วประเทศไทย

สถิติจำนวนวัดทั่วประเทศไทย ปี ๒๕๖๐

[gview file=”http://www.buddhiststudies-nrru.net/wp-content/uploads/2017/06/วัดในประเทศไทย-2560.pdf” height=”800px” width=”600px”]

บัญชีรายชื่อวัดทั่วประเทศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ โดย ฝ่ายศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด  กองพุทธศาสนสถาน  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

[gview file=”http://www.buddhiststudies-nrru.net/wp-content/uploads/2017/06/รายชื่อวัดทั่วประเทศไทย-2560.pdf” height=”800px” width=”600px”]

สถิติจำนวนวัดทั่วประเทศไทย ปี ๒๕๖๔

 

บัญชีรายชื่อวัดทั่วประเทศประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จากเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

[gview file=”http://www.buddhiststudies-nrru.net/wp-content/uploads/2021/05/วัดทั่วประเทศไทย-640517.pdf” height=”800px” width=”600px”]