ความเป็นไทย รหัสวิชา 061202

ความเป็นไทย รหัสวิชา 061202

ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชน เพื่อการดํารงชีวิต การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช
Meaning and value of life, moral, ethics based on religion principles, principles of human rights for living, judgment of values on the basis of ethics, values, culture and Thai tradition, practice the ordinances and important dates, democratic form of government with the King as Head of State, Thailand’s geography which affects the economy and society of different regions, including identities, local Thai and local Korat.