ทำเนียบผู้ที่ได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ

ทำเนียบนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ

  1. นายเอกพล สมการ ได้รับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในเรื่อง ทัศนคติต่อความตายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5,000 บาท
  2. นายพลวัต สุริรัมย์ ได้รับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5,000 บาท
  3. นางสาวศศิธร จรสายออ ได้รับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การศึกษาทัศนคติต่อพิธีกรรมทางศาสนาพุทธของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5,000 บาท
  4. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก ได้รับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ความคาดหวังต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5,000 บาท
  5. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง ได้รับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ E-learning ที่เหมาะสมสำหรับระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5,000 บาท
  6. นายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ ได้รับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา จำนวน 5,000 บาท
  7. นางสาวรัตนาภรณ์ ปัดจังหรีด และ นางสาววันทนีย์ หวังหุ้นกลาง ได้รับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง เปรียบเทียบหลักการในทางวิปัสสนาสายหลวงปู่มั่น ภูริภัตโต กับพระไตรปิฎก จำนวน 5,000 บาท
  8. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง ได้รับทุนวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อวัยรุ่นในการเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทางพระพุทธศาสนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5,000 บาท