สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

คำอธิบายรายวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต รหัสวิชา 220105

ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ สมาธิกับการเรียนการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ  ความรู้เบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา นำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหารายวิชา จำนวน 12 ตอน

ตอนที่ 1 สมาธิกับการพัฒนาความดี 2 ประการของมนุษย์
– ประวัติการศึกษาสมาธิของสมเด็จพระญาณวชิโรดม
– ที่มา จุดมุ่งหมาย และลักษณะของหลักสูตรสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพ
ตอนที่ 2 การทำสมาธิ และการบริกรรม
– จุดประสงค์ของการทำสมาธิ- วิธีทำสมาธิในอิริยาบถ 4- จุดเริ่มต้นของสมาธิ
– ลักษณะของการบริกรรม
– การวางจิตในขณะบริกรรม
ตอนที่ 3 การวัดผลของการบริกรรม และลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ
– การวัดผลของการบริกรรม
– ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ
– ความลังเลสงสัย
– ความโลภอยากได้เร็ว
ตอนที่ 4 ลักษณะของสมาธิ
– ลักษณะของสมาธิ
– การวัดผลของสมาธิ
– ความเสื่อมของสมาธิ
ตอนที่ 5 ประโยชน์ของสมาธิ  การนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน
– ประโยชน์ของสมาธิ
– การนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน
– สมาธิกับการเรียนและการงาน
ตอนที่ 6 ลักษณะของฌาน และขั้นตอนของฌาน
– ลักษณะของฌาน
– การดำเนินการเข้าสู่ฌาน
– ขั้นตอนของฌาน
ตอนที่ 7 คุณสมบัติและประโยชน์ของฌาน
– คุณสมบัติของฌาน
– ประโยชน์ของฌาน
ตอนที่ 8 ลักษณะของญาณ และขั้นตอนของญาณ
– ลักษณะของญาณ
– ขั้นตอนของญาณ
ตอนที่ 9 คุณสมบัติ และประโยชน์ของญาณ
– คุณสมบัติของญาณ
– ประโยชน์ของญาณ
ตอนที่ 10 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา และจุดมุ่งหมายของสมถะ-วิปัสสนา
– สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา
– จุดมุ่งหมายของสมถะ
– วิปัสสนา
ตอนที่ 11 แผนผังสมถะ -วิปัสสนา
– แผนผังการทำสมาธิ
– แผนผังสมถะ
– แผนผังวิปัสสนา
ตอนที่ 12 วิปัสสนูปกิเลส และพระอภิธรรมกับวิปัสสนา
– วิปัสสนูปกิเลส
– พระอภิธรรมกับวิปัสสนา

 

Loading