ภาพกิจกรรมปี 2565

ภาพกิจกรรมปี 2565

650122 สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
650129 วิศวกรสังคม ชมวิถีชนฅนอีสาน
650130 วิศวกรสังคม ชมวิถีชนฅนอีสาน
650214 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ประจำปี 2565
650218 สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ฝึกสอน
650219 สัมมนาเรื่องการล้อเลียนพระพุทธศาสนา
650223 ตักบาตรออนไลน์
650302 ตักบาตรออนไลน์ 
650314 ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ให้โรงเรียนบ้านมาบมะค่า
650323 ตักบาตรออนไลน์
650404 ถวายมุทิตาสักการะ พระอุดมธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
650423 ค่ายวิถีชนฅนอีสาน ณ โรงเรียนบ้านมะค่า
650620-650630 หลักสูตรจิตภาวนาแห่ง EEC
650704 สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1
650705 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สมาชิกและพนักงานของอบต.หนองขาม
650706 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
650707 มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565
650709 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
650710 ถวายผ้าป่า ทอดเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
650718 โครงการจริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1)
650719-21 บรรยายให้โรงเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 13 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา
650729 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ อบต.กระเบื้องใหญ่
650802 รับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565
650803 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2565
650810-11 บริการวิชาการให้ความรู้กับบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิต ภาค 3
650817 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565
650903 พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
650909 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านมะค่างาม
650916 แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตรหัส 56, 57 และ 58
650921 ตักบาตรบันพุธ ครั้งที่ 7 ภาคการศึกาาที่ 1/2565
650928 ตักบาตรบันพุธ ครั้งที่ 8 ภาคการศึกาาที่ 1/2565
6501005 ตักบาตรบันพุธ ครั้งที่ 9 ภาคการศึกาาที่ 1/2565
651019   ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 11
651019 เปิดโลกกิจกรรม Open World Activities ประจำปีการศึกษา 2565
651026  ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 12
651029 สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
651102  ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 13
651102  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.มหาสารคาม
651109 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 14
651124 ศึกษาดูงาน มรภ.มหาสารคาม

Loading