ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ

ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

1.  รหัสคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 5820840034025460 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี วันที่รับรอง 8 กันยายน 2558 หนังสือรับรอง ที่ ศธ 0206.6/1196 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558
2. รหัสคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 6420840034025460 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี วันที่รับรอง 21 เมษายน 2564 หนังสือรับรอง ที่ ศธ 0206.6/788 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
3. รหัสคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 6410840034025460 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วันที่รับรอง 1 สิงหาคม 2564 หนังสือรับรอง ที่ ศธ 0206.6/483 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

อ้างอิงจาก เว็บ ก.ค.ศ.