คณะกรรมการนักศึกษา ปี 2558 – 2563

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2558

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2559

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2560

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2561

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2562

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2563