เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
มทส 
จุฬาฯ 
มจร
มมร
ธรรมศาสตร์
มหิดล
มข
มน
มช
มอ
มทส
เกษตรศาสตร์
ศิลปากร
ม.บูรพา
รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร

วัด
วัดคลองตาลอง
วัดสนามใน
วัดป่าสุคะโต
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
พระไพศาล วิสาโล
วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์
วัดสวนวาง
วัดหนองยาง นครราชสีมา

ภาษา
บาลีศึกษา 
Pāli Dictionary
ระบบค้นศัพท์บาลี
ไทย-สันสคริปท์
บาลีคลีนิค
ห้องเรียนบาลี
ภาษาสันสกฤตง่ายนิดเดียว
The Sanskrit Grammarian
Sanskrit Tools
kosha sanskrit today
ศูนย์ภาษานานาชาติ
Readalong.google.com
https://quizlet.com/

โรงเรียน
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน
โรงเรียนบ้านปอพราน 
โรงเรียนชมุชนดอนไพล
โรงเรียนบ้านโกรกลึก 
โรงเรียนมหาบุญการนวดไทย
ศน. สุวิทย์ บั้งเงิน
Starfish Labz!

การศึกษาและปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนา
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
alittlebuddha

หน้าเพจที่น่าสนใจ
นิรุตฺติวาที
บาลีภาษาน่ารู้
สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย-สันสคริปท์
บาลี สันสกฤต ฮินดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา
สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ จุฬาฯ
สาขาวิชาปรัชญา มจร เชียงใหม่
อะไรอะไรก็ครู
Inskru
Teachdentshare
บันทึกนักเรียนแปล
วิชาพุทธจิตตปัญญาศึกษา
ครูกฤติยา  พลหาญ

เว็บไซต์ด้านพุทธศาสนาและทั่วไป
ศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา มหาจุฬา
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ
โจโฉ เสียงธรรม
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผู้นำแห่งอนาคต
MyLOFT

เว็บตกแต่งรูปภาพ
แก้ไข Photoshop ออนไลน์
canva
smartmockups
ออกแบบโลโก้
tinywow
pngegg

เว็บราชการที่น่าสนใจ
สุจริตไทย
wordwall

YouTube
บาลีรุ่น4 วัดจากแดง