บริการวิชาการด้านคุณธรรม จริยธรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต./เทศบาล/หน่วยงานท้องถิ่น/อื่นๆ

กำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ …..

องค์การบริหารส่วนตำบล…………………ประจำปี  พ.ศ. …………………………..

วันที่ ……………………………….

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบล……………………………….

……………………………………………………….  จังหวัดนครราชสีมา

 

******************************

วันที่ ………………………………. 

เวลา  08.00-09.00  น.   – ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบล…………….

เวลา  09.00-09.40  น.   – พิธีเปิดการอบรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล………….

เวลา  09.40-10.00  น.   – พักรับประทานอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม

เวลา  10.00-12.00  น.   – อบรมเรื่องการใช้คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

(วิทยากร นายมานิตย์ อรรคชาติ และคณะ)

เวลา  12.00 – 13.00  น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 15.00  น. – อบรมเรื่องธรรมะรอบตัว

                                         (วิทยากร นายมานิตย์ อรรคชาติ และคณะ)

เวลา 15.00 – 15.10 น.   – พักรับประทานอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม

เวลา 15.10 – 17.00 น.   – อบรมเรื่องหลักธรรมสำหรับบุคลากร

                                         (วิทยากร นายมานิตย์ อรรคชาติ และคณะ)

เวลา  17.00 น.            – ปิดโครงการ 

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดาวโหลดกำหนดการคลิ๊ก
ดาวโหลดหนังสือเชิญวิทยากรคลิ๊ก
ติดต่อประสานงานอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ 0896299652, Facebook : manit.akkhachat

Loading