ทำเนียบผู้ได้เกียรติบัตรจากพุทธสมาคมฯ

ทำเนียบผู้ได้เกียรติบัตรจากพุทธสมาคมฯ

ปีพุทธศักราช 2561 เข้ารับเมื่อ 8 มิถุนายน 2561  ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน
1. นายฤกษ์ดี แก้วน้อย นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นางสาวนฤมล สิทธิผล นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
4. นายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

ปีพุทธศักราช 2562 เข้ารับเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน
1. นายปริญญา ปิณะโต นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
2. นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1
4. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

ปีพุทธศักราช 2563 เข้ารับเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 จัดมอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 4 คน
1. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
4. นายปภาวิน ปิยารัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

ปีพุทธศักราช 2564 เข้ารับเมื่อ 30 มิถุนายน 2564 จัดมอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 4 คน
1. นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นายอภิสิทธิ์ โสดานา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นายกิตติพงศ์ แพวขุนทด นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
4. นางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

ปีพุทธศักราช 2565 เข้ารับเมื่อ 7 กรกฎาคม 2565 จัดมอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 4 คน
1. นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นายโชคทวี ฤทธิจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
4. นางสาวชนนิกานต์ เข้าเมือง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1

ปีพุทธศักราช 2566 เข้ารับเมื่อ 14 มิถุนายน 2566 จัดมอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 4 คน
1. นางสาวสุดารัตน์ บรรณกิจ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นางสารัตน์เกล้า เผ่าต๊ะใจ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
3. นายบูรพา ขากลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
4. นายวนัส จอสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2

ปีพุทธศักราช 2567  จำนวน 4 คน
1. นางสาววรญา สิริบวรภัทร์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวณิชญาภรณ์ นาสุกร์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
3. นายรัชชานนท์ เชิดเกาะ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
4. นายพัชรพฤกษ์ ซ่อมจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2