โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี

 แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
 คณะ  : คณะครุศาสตร์
 สาขาวิชา  : พุทธศาสนศึกษา
 ชื่อปริญญา  : ครุศาสตรบัณฑิต

1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิตต่ำสุด : 30

1.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
062101  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
English Speaking and Listening Skills
3 (2-2-5)
062102  พลเมืองที่เข้มแข็ง
Active Citizen
3 (2-2-5)
062203  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Communication Skills
3 (2-2-5)
062204  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
King Bhumibol’s Philosophy for Local Development
3 (2-2-5)
062205  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Life and Career
3 (2-2-5)
062306  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
English Usage and Communication
3 (2-2-5)
062307  สุนทรียะ
Aesthetics
3 (2-2-5)
062308  การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
Knowingly the Educational Change
3 (2-2-5)
062309  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
3 (2-2-5)
062310  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English for Professional Purposes
3 (2-2-5)

2   หมวดวิชาเฉพาะ

หน่วยกิตต่ำสุด : 104

2.1   กลุ่มวิชาชีพครู

หน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
100101  ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Language for Teachers’ Communication
3 (2-2-5)
100102  จิตวิญญาณความเป็นครู
Teachers’ Spirituality
3 (2-2-5)
100103  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovation and Technology for Learning
3 (2-2-5)
100104  การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
3 (2-2-5)
100205  จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
100206  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
100207  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
Learning Management Methodology
3 (2-2-5)
100208  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
Educational Administration and Quality Assurance
3 (2-2-5)
100309  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research and Development of Learning Innovation
3 (2-2-5)
100310  ครุนิพนธ์
Individual Development Plan
1 (0-2-1)

 

2.2   กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

หน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
101301  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
Practicum
1 (0-45-0)
101402  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
6 (0-270-0)
101403  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2
6 (0-270-0)

 

2.3   กลุ่มวิชาเอก

หน่วยกิตต่ำสุด : 63

2.3.1   วิชาเอกบังคับ

หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
220101  ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1
Pali for Studying Buddhism 1
1 (0-2-1)
220102  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
History of Buddhism
3 (2-2-5)
220103  พุทธเศรษฐศาสตร์
Buddhist Economics
2 (1-2-3)
220104  พุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
3 (2-2-5)
220105  ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
Sanskrit for Studying Buddhism
1 (0-2-1)
220106  พุทธศาสนพิธี
Buddhist Rite
3 (2-2-5)
220107  ธรรมะภาคปฏิบัติ
Buddhist Meditation
1 (0-2-1)
220108  ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2
Pali for Studying Buddhism 2
3 (2-2-5)
220109  ชาดกศึกษา
Jataka Study
2 (1-2-3)
220110  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
English for Studying Buddhism
2 (1-2-3)
220211  ศาสนศึกษา
Religious Studies
3 (2-2-5)
220212  วิธีคิดแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม
Buddhist Methods of Thinking and Solving
3 (2-2-5)
220213  พระไตรปิฎกศึกษา
Tipitaka Studies
3 (2-2-5)
220214  พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
Buddhism in the Present World
3 (2-2-5)
220215  ทักษะวิชาชีพครูพระพุทธศาสนา
Teachers Professional Internship Buddhist studies
2 (1-2-3)
220216  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
Research on Buddhism Instructional Development
2 (1-2-3)
220317  การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา
Buddhist Instructional Management
2 (1-2-3)
220318  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา
Technology and Innovation for Teaching Buddhism
3 (2-2-5)

 

2.3.2   วิชาเอกเลือก

หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
220019  หลักพุทธธรรม
Buddhist Principles
3 (2-2-5)
220020  พระพุทธศาสนากับปรัชญา
Buddhism and Philosophy
3 (2-2-5)
220021  ประวัติศาสตร์โลก
Word History
3 (2-2-5)
220022  ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา
Geography and Information to Study Buddhism
3 (2-2-5)
220023  ไทยศึกษา
Thai Studies
3 (2-2-5)
220024  ปรัชญาทั่วไป
General Philosophy
3 (2-2-5)
220025  สัมมนาทางพระพุทธศาสนา
Seminar on Buddhism
3 (2-2-5)
220026  พุทธศึกษาศาสตร์
Buddhist Education
3 (2-2-5)
220027  พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ
Buddhist Method for Peaceful Death
3 (2-2-5)
220028  ตรรกศาสตร์
Logic
3 (2-2-5)
220029  เทววิทยาเบื้องต้น
Introduction to Theology
3 (2-2-5)
220030  วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
Buddhist Literature in Thailand
3 (2-2-5)
220031  ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง
The Middle Path Philosophy leading to Sufficiency Economy
3 (2-2-5)
220032  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
Buddhism and Science
3 (2-2-5)
220033  พุทธศิลปะและโบราณคดี
Buddhist arts and Archeology
3 (2-2-5)
220034  วัฒนธรรมชาวพุทธ
Buddhist Culture
3 (2-2-5)
220035  พุทธศาสนากับการปกครอง
Buddhist and Government
3 (2-2-5)
220036  สังคมวิทยาตามแนวพุทธ
Buddhist Sociology
3 (2-2-5)

3   หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิตต่ำสุด : 6