อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 – 15 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทั่วไปและจ้างเหมาบริการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อที่จะนำความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลไปปรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมตรวจสอบได้ โดยนายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นางสาวเนื้อทิพย์ พุดขุนทด หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในตอนท้ายมีกิจกรรมถามตอบปัญหาก่อนที่จะปิดโครงการในท้ายที่สุด

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *