รับทราบหลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564