ภาพกิจกรรมปี 2564

ภาพกิจกรรมปี 2564

640111 สัมมนาครั้งที่ 1 (ออนไลน์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2563

640216 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบ

640217 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบ ภาคเช้า  ภาคบ่าย

640219  การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

640301 สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 

640310-12 เตรียมงาน 1 ทศวรรษพุทธศาสนศึกษา

640313  หนึ่งทศวรรษพุทธศาสนศึกษา

640314 หนึ่งทศวรรษพุทธศาสนศึกษา

640709 สัมมนานักศึกษาฝึกสอนครั้งที่ 1 เทอม1/2564

640714 ปฐมนิเทศสาขาวิชา

640720 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

640731 การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานการณ์ โควิด 194

640803 พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564

640803 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

640807 NRRU Buddhist New Normal ss2 ep.2

640814 NRRU Buddhist New Normal ss2 ep.3

640820 ประชุมร่วมเครือข่าย 4 สถาบัน

640821 NRRU Buddhist New Normal ss2 ep.4

640823-24 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2

640827 ประชุมร่วมเครือข่าย 4 สถาบัน ครั้งที่ 2

640828 NRRU Buddhist New Normal ss2 ep.5

640831 บริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) จังหวัดอุดรธานี (ออนไลน์)

640831 งานทางโลกและงานทางธรรม

640902 ประชุมร่วมเครือข่าย 4 สถาบัน ครั้งที่ 3

640903 ประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 4/2564

640904 NRRU Buddhist New Normal ss2 ep.6

640906 สัมมนานักศึกษาฝึกสอนครั้งที่ 2 เทอม1/2564

640907 เสวนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรงานศพของศาสนพิธีกร

640908 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 5/2564

640909 พระพุทธศาสนาแบบศรีลังกาสู่วัฒนธรรมไทย

640910 เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer)

640915 เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 

640922 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 7/2564

640925 NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.9

640929 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 8/2564

641002 NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.10

641006 ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 9/2564

641008 กรอบคิดเชิงรุกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง Teachers leadership in distrubtive time

641009 NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.11

641024 ตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

641031 ตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบชิงชนะเลิศ

641031 ประชุมร่วมเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ ครั้งที่ 5 

641106 NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.15

641108 ประสบการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู

641113 NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.16

641220 สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2564

641223 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์

641229 ตักบาตรวันพุธ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2565