วิถีแห่งชีวิต รหัส 002001

วิถีแห่งชีวิต รหัส 002001

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและคุณค่าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เป้าหมายของชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดำรงชีวิต การดำรงตนอย่างมีสันติสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติภาพ  การตัดสินคุณค่าของการกระทำ และมาตรฐานทางจริยธรรม