พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 220135

พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 220135
(Disciples and Buddhist scholars) 3(3-0-6)
วิเคราะห์ประวัติและผลงานพระสาวกและปรัชญาชาวพุทธ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีบทบาท สําคัญต่อพระพุทธศาสนา เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ พระมหาปชาบดีเถรี สามเณรบัณฑิต สามเณรสังกิจจะ สามเณรราหุล นางขุชชุตตรา สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ดร.เอ็มเบดการ์ อนาคาริก ธรรมปาละ อาจารย์เสถียร โพธินันทะ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

Loading