อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมต้นหว้าองค์การบริหารส่วนตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบิง ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมต้นหว้าองค์การบริหารส่วนตำบลบิง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบิง /เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 – 12 /พนักงานส่วนตำบล /พนักงานจ้างทั่วไปและจ้างเหมาบริการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ไปปรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยท่านรองมลิวัลย์ เศษกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบิง เป็นประธานในพิธี เเละนางนิรันดร์ พินไธสง รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต. เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในตอนท้ายมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมและปิดโครงการในท้ายที่สุด

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *