ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา รหัส 220105

หมวดที่ 1  ข้อมูลโดยทั่วไป
รหัสและชื่อวิชา : 220105 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา (Sanskrit for Studying Buddhism)
จำนวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต (3 – 0 – 6)
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาที่อยู่ในวิชาเอกพุทธศาสนศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา         मानित्य् अर्गजाति        ตำแหน่ง   ผู้ประสานงานและจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5
อาจารย์ผู้สอน       मानित्य् अर्गजाति        ตำแหน่ง   อาจารย์
ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) :   ไม่มี
สถานที่เรียน : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2560
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. นักศึกษาสามารถอ่านและเขียนอักษรเทวนาครีเบื้องต้นได้
3. นักศึกษาสามารถอธิบายส่วนประกอบเบื้องต้นทางไวยากรณ์ของภาษาสันสกฤต เช่น นาม สรรพนาม กิริยา การันต์ การสนธิ  การแจกนาม
4. นักศึกษาสามารถบอกและวิเคราะห์ภาษาสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทยได้
5. นักศึกษาสามารถอ่านและแปลความหมายข้อความ สุภาษิตจากคัมภีร์สันสกฤตพุทธศาสนาได้
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
     เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลักษณะและการดำเนินการ
     คำอธิบายรายวิชา     ประวัติภาษาสันสกฤต หลักไวยากรณ์สันสกฤต การอ่านและการแปลภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครีกับภาษาสันสกฤต การเขียนคําภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ จากเอกสารคัมภีร์สันสกฤตพระพุทธศาสนา
จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา บรรยาย 48 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
สอนเสริม           ไม่มี
การฝึกปฏิบัติ    ไม่มี
การศึกษาด้วยตนเอง 96/ภาคการศึกษา

จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

นายมานิตย์ อรรคชาติ    โทรศัพท์ : 

เว็บไซต์ของหลักสูตร : www.buddhiststudies-nrru.net
หน้าเพจของหลักสูตร : www.facebook.com/BuddhistStudiesKorat

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา วิธีการสื่อสาร
ทุกวันพุธของสัปดาห์ 12.00 – 16.30 น. พบที่ห้องพักอาจารย์ อาคาร 36 ห้อง 36.06.05
กลุ่ม Social Network ตลอดเวลา Facebook Group

เนื้อหา

บทที่ 1 บทนำ 6 ชั่วโมง
1.1 ประวัติภาษาสันสกฤต
1.2 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาสันสกฤต
สรุป
บทที่ 2 อักษรเทวนาครี 6 ชั่วโมง
  2.1 สระ
2.2 พยัญชนะ
2.3 การฝึกเขียนและท่องอักษรสระและพยัญชนะ
สรุป
บทที่ 3 นามศัพท์ 6 ชั่วโมง
3.1 ลิงค์ วจนะ การันต์ วิภักติ
3.2 การแจกคำนามที่เป็น อชันตะ
3.3 การแจกคำนามที่เป็น หลันตะ
สรุป
บทที่ 4 คำสรรพนาม 6 ชั่วโมง
4.1 การแจกสรรพนาม
4.2 การเขียนสรรพนาม
4.3 การอ่านสรรพนาม
4.4 การปริวรรตสรรพนาม
สรุป
บทที่ 5 สังขยา 6 ชั่วโมง
5.1 ปรกติสังขยา
5.2 ปูรณสังขยา
สรุป
บทที่ 6 อัพยศัพท์ 6 ชั่วโมง
6.1 อุปสรรค
6.2 นิบาต
6.3 ปรัตยยะ
สรุป
บทที่ 7 กริยา ธาตุ และสนธิ 6 ชั่วโมง
  7.1 กริยาอาขยาต กรรตุวาจก
7.2 กริยากรรมวาจก
7.3 กริยาภาววาจก
7.4 ธาตุ
7.5 สนธิ
สรุป
บทที่ 8 ฝึกแปล ปริวรรต 6 ชั่วโมง
8.1 พุทธประวัติ
8.2 สุภาษิตสันสกฤต
8.3 ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
สรุป

 

วิธีสอนและกิจกรรม

  1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
  2. อภิปรายถึงคุณค่าของหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งปรากฏในวิชาภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับบทเรียน
  3. วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ
  4. ศึกษาสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  www.lmsonline2.nrru.ac.th

สื่อการเรียนการสอน

  1. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
  2. โปรแกรมนำเสนอวิชาภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
  3. วีดิทัศน์
  4. สารสนเทศจากการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.lmsonline2.nrru.ac.th

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผล

  1. คะแนนระหว่างภาค                                    70      คะแนน

–  คะแนนกิจกรรมภายในชั้น                                  20       คะแนน

–  คะแนนงานรายบุคคลและรายงานกลุ่ม             20      คะแนน

–  คะแนนการสอบกลางภาค                                30       คะแนน

  1. คะแนนสอบปลายภาค                               30      คะแนน

            การประเมินผล

คะแนนระหว่าง  80 – 100                  ได้ระดับ  A

คะแนนระหว่าง  75 – 79                    ได้ระดับ  B+

คะแนนระหว่าง  70 – 74                    ได้ระดับ  B

คะแนนระหว่าง  65 – 69                    ได้ระดับ  C+

คะแนนระหว่าง  60 – 64                    ได้ระดับ  C

คะแนนระหว่าง  55 – 59                    ได้ระดับ  D+

คะแนนระหว่าง  50 – 54                    ได้ระดับ  D

คะแนนระหว่าง  0 –  49                    ได้ระดับ  F

Loading