หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา และ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) 2555  ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) 2560 ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4 ปี) 2562 ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (4 ปี) 2567 ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี้