พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ

พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ (Buddhist Method for Peacefull Death) 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

มรณสติตามหลักพุทธศาสนา ปรัชญาเกี่ยวกับความตายและการมีชีวิตอยู่ สิทธิการจัดการความตาย การดูแลและอนุบาลผู้ใกล้ตายทางจิตวิญญาณ การจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความตาย  แนวทางการจัดการอารมณ์ การเผชิญ และการเตรียมตัวก่อนตาย เสนอแนวและอภิปรายทางการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและสันติ

Loading