บาลีศึกษาNRRU

บาลีศึกษาNRRU

สำหรับบาลีศึกษา NRRU กำหนดเริ่มเรียนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๖.๐๒.๐๖ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี รายชื่อนักเรียนบาลีศึกษา ประโยค ๑-๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑. นายโยธิน มาหา
๒. นายมานิตย์ อรรคชาติ
๓. นายบัญญัติ อนนท์จารย์
๔. นายชินวัชร นิลเนตร
๕. นายวรเดช มีแสงรุทรกุล
๖. นายจักรพงษ์ แซ่แต้
๗. นายพิสิทธิ์ หมั่นจำรูญ
๘. นายเอกพล สมการ
๙. นายฤกษ์ดี แก้วน้อย
๑๐. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน
๑๑. นางสาวยุวดี รัตนวิชัย
๑๒. นายบุญสุข อุ่นแก้ว

กิจกรรมการเรียนครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี้

สนับสนุนโครงการโดย
* หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
* คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
* มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
* วัดสะแก (พระอารามหลวง)