หลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 2 วัน 1 คืน

หลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 2 วัน 1 คืน

กำหนดการโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
………………………. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ …………………… ๒๕๖๒
ณ ………………………………………………. จังหวัดนครราชสีมา
******************************
วันที่ ………………………… ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรมโดย (ประธานฝ่ายสงฆ์หรือฆราวาส)
เวลา ๐๙.๓๐-๐๙.๕๐ น. ปฐมนิเทศการอบรม
เวลา ๐๙.๕๐-๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. อบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
(วิทยากร นายมานิตย์ อรรคชาติ และคณะ)
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. อบรมเรื่องพุทธศาสนากับการใช้ชีวิตประจำวัน
(วิทยากร นายมานิตย์ อรรคชาติ และคณะ)
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๑๐ น. พักรับประทานอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม
เวลา ๑๕.๑๐-๑๗.๑๐ น. อบรมเรื่องมารยาทชาวพุทธ
(วิทยากร นายมานิตย์ อรรคชาติ และคณะ)
เวลา ๑๗.๑๐-๑๙.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว/อาบน้ำ /รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. อบรมเรื่อง การทำสมาธิ ฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต นั่งสมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น
(วิทยากร นายมานิตย์ อรรคชาติ และคณะ)
เวลา ๒๐.๐๐-๐๔.๓๐ น. พักผ่อน
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๔.๓๐-๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว ทำความสะอาด อาบน้ำ
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. อบรมเรื่องการทำสมาธิ(ต่อ) ฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต นั่งสมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า
(วิทยากร นายมานิตย์ อรรคชาติ และคณะ)
เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. อบรมเรื่องหลักธรรมสำหรับนักเรียนและประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักธรรม
(วิทยากร นายมานิตย์ อรรคชาติ และคณะ)
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. พิธีขอขมาพระรัตนตรัย / ปิดการอบรม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

………………………………………………………

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวโหลดกำหนดการคลิ๊ก

ดาวโหลดหนังสือเชิญคลิ๊ก

ดาวโหลดหนังสือทำวัตรสวดมนต์คลิ๊ก

ติดต่อประสานงานอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ 0896299652, Facebook : manit.akkhachat

Loading