ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 220131

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 220131
(History of Buddhism in India) 3(3-0-6)
ชมพูทวีปยุคพุทธกาล พุทธประวัติโดยสังเขป การกำเนิดพระพุทธศาสนา การวางรากฐานการเผยแผ่ธรรมวินัยช่วงสองทศวรรษแรกของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพาน การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1-3 การแยกนิกายของพุทธศาสนา การเผยแผ่และการขยายตัวออกนอกอินเดีย ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดีย การฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียยุคอนาคาริกธรรมปาละ ชาวพุทธใหม่ยุค ดร.อัมเบ็ดกการ์ สถานการณ์พุทธศาสนาในอินเดียปัจจุบัน