Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์เก่า

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤหัสบดี 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 […]
เชิญสมัครแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์”  ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

เชิญสมัครแข่งขันโครงการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาล […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พุทธศักราช 2567 

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พุทธศักราช 2567 

ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัค […]
อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเว […]
ประกาศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง กําหนดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง กําหนดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรื่อง กําหนดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสู […]