Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

กำหนดการโครงการสัมมนาวิชาการและพุทธศาสน์สานสัมพันธ์นักศึกษาครูพระพุทธศาสนา ประจําปี ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กำหนดการโครงการสัมมนาวิชาการและพุทธศาสน์สานสัมพันธ์นักศึกษาครูพระพุทธศาสนา ประจําปี ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญเข […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2567 วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2567 วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิ […]
กำหนดสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567

กำหนดสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในว […]
สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๗

สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๗

ในศุกวารขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย หลวงพ่ […]
ข่าวยอดฮิตในเว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่มีคนเข้ามาอ่านมากที่สุด 5 ลำดับแรก ในรอบปี 2566

ข่าวยอดฮิตในเว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่มีคนเข้ามาอ่านมากที่สุด 5 ลำดับแรก ในรอบปี 2566

ในปีพุทธศักราช 2566 เว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้นำ […]
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 15/256 […]