ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤหัสบดี 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดการประชุม ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 5  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวาระการประชุมแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ
.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ผลจากการประชุมครุศาสตร์ 25 เมษายน 2567
2. ผลจากการประชุมคณะครุศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
3. ผลจาการประชุม อ. นิเทศ 7 พฤษภาคม 2567
    3.1 ฝ่ายฝึกฯ นัดประชุม นศ.นิเทศ 13 พ.ค. เวลา 08.00- 16.00
   3.2 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์แจ้งการจัดกิจกรรมรับน้อง วันที่ 2.มิ.ย.
   3.3 ประเมินการนิเทศระบบออนไลน์
   3.4 ประเมินสมรรถนะในภาคการศึกษาที่ 2 ออนไลน์
4. การส่งเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2566
   4.1 การส่งเกรดถึงคณะตามที่คณะกำหนด 8 พฤษภาคม 2567
   4.2 ส่ง มคอ. 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ไม่เกิน
   4.3 ส่ง มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ไม่เกิน 5 กรกฎาคม 2567
5. วันตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร วันที่ 27 มิถุนายน 2567
.
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567 วัน 10 มกราคม 67
.
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ไม่มี
.
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา
4.1 พิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคการศึกษา 2/2566
4.2 พิจารณาแผนการเรียนหลักสูตร  2567-2569
4.3 พิจารณาผลการดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา 2566
4.4 พิจารณาการจัดโครงการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
4.5 พิจารณาแผนการดำเนินโครงการ  ปีการศึกษา 2567
4.6 พิจารณาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2566
.
ระเบียบวาระที่5 เรื่องอื่นๆ
ก่อนที่จะได้ปิดประชุมในเวลา 15.47 น.

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *