ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอดิศร เนาวนนท์ ให้ด้ารงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งครบวาระการดำรงตําแหน่งในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้ที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายอดิศร เนาวนนท์ ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อไปอีกวาระหนึ่งและส่านักราชเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรตเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ด้ารงคําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
ประกาศ ณวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลจาก

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Lecturer in Buddhism at NRRU

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *