Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, คณาจารย์, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

ผลงานวิจัยโดยนางสาวพัชรี เคยตะคุ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research)  TCI2

ผลงานวิจัยโดยนางสาวพัชรี เคยตะคุ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) TCI2

ผลงานวิจัยโดยนางสาวพัชรี เคยตะคุ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศา […]
ผลงานวิจัยโดยนายโชคทวี ฤทธิจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผลงานวิจัยโดยนายโชคทวี ฤทธิจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผลงานวิจัยโดยนายโชคทวี ฤทธิจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศ […]
ข่าวยอดฮิตในเว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่มีคนเข้ามาอ่านมากที่สุด 5 ลำดับแรก ในรอบปี 2566

ข่าวยอดฮิตในเว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่มีคนเข้ามาอ่านมากที่สุด 5 ลำดับแรก ในรอบปี 2566

ในปีพุทธศักราช 2566 เว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้นำ […]
สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อเวลา 08.30 – 12.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 25 […]
เชิญร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]