Category Archive: การศึกษา, กิจกรรม, ประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์เก่า

แสดงความยินดีกับนายพลวัต สุริรัมย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แสดงความยินดีกับนายพลวัต สุริรัมย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสด […]
แสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล ชอบทดกลาง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านซับชมภู อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

แสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล ชอบทดกลาง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านซับชมภู อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสด […]
สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อเวลา 08.30 – 12.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 25 […]
กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

กำหนดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในว […]
แสดงความยินดีกับนายอนุวัฒน์ สักบุตร ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงความยินดีกับนายอนุวัฒน์ สักบุตร ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสด […]